[Projekt] Nowa ustawa zasadnicza


 • Szanowna Rado,

  na wstępie chciałbym złożyć gratulacje nowej głowie państwa Kristianowi Arpedowi. Oby jego kadencja to był czas dobry dla Baridasu i wszystkich jego mieszkańców.

  Do rzeczy, projekt już przedstawiałem jednak z dość mizernym odzewem dlatego przedstawiam w oficjalnym wątku po lekkiej modyfikacji.

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Baridasu

  My, Naród Baridajski,
  pragnąc wolności, sprawiedliwości i pokoju,
  dla naszego i wszystkich pokoleń przyszłych,
  chcąc zapewnić ład wewnętrzny
  oraz zabezpieczyć przyszłość dla nas i naszych potomków,
  ustanawiamy i przyjmujemy tę oto
  Konstytucję Stanów Zjednoczonych Baridasu

  Artykuł I

  1. Oficjalną nazwą Stanów Zjednoczonych Baridasu jest Republika Baridasu.
  2. Republika Baridasu jest wolnym państwem prawa.
  3. Republika Baridasu jest dobrem wspólnym całego narodu baridajskiego.
  4. Republika Baridasu strzeże swojej integralności terytorialnej.
  5. Republika Baridasu strzeże równości, wolności, własności i bezpieczeństwa wszystkich swoich obywateli.

  Artykuł II

  1. Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności:
   a. Ustawa zasadnicza
   b. Umowy i traktaty międzynarodowe
   c. Ustawy kongresowe
   d. Rozporządzenia prezydenta
   e. Prawo stanowe i zwyczajowe
  2. Prawo, z wyłączeniem prawa stanowego i zwyczajowego, obowiązuje na całym terytorium Stanów Zjednoczonych Baridasu.
  3. Prawo stanowe obowiązuje jedynie na terytorium danego stanu.

  Artykuł III

  1. Władzę ustawodawczą sprawować będzie Kongres, który będzie się składać z wszystkich obywateli Republiki Baridasu.
  2. Naród sprawuje władzę i kontrolę nad działalnością władzy poprzez Kongres.
  3. Przewodniczący Kongresu wybierany jest w wyborach powszechnych.
  4. Wybory na urząd Przewodniczącego Kongresu rozpisuje Prezydent lub w razie jego nieobecności osoba wyznaczone przez niego, bądź najstarszy stażem obywatel Republiki Baridasu.
  5. Okres składania kandydatur oraz głosowania nie może być krótszy niż 48 godzin.
  6. Przewodniczącym może zostać jedynie aktywny obywatel w rozumieniu przepisów prawa.
  7. Przewodniczący będzie złożony z urzędu w przypadku:
   a. Zrzeczenia się urzędu
   b. Zrzeczenia się, utraty lub pozbawienia obywatelstwa baridajskiego
   c. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
   d. Wyrażenia przez Kongres wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
  8. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi Republiki Baridasu.
  9. Przewodniczący zobowiązany jest do ogłoszenia debaty nad projektem ustawy nie krótszej niż 48 godzin oraz przedstawienia jej pod głosowanie trwające nie krócej niż 24 godziny.
  10. Kongres przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. W razie równości głosów ustawę uznaje się za odrzuconą.
  11. Przyjętą ustawę Przewodniczący Kongresu przedstawia do podpisania Prezydentowi.

  Artykuł IV

  1. Władza wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Republiki Baridasu. Będzie on sprawował swój urząd przez okres czterech miesięcy, wybierany jest w wyborach powszechnych.
  2. Wybory na urząd Prezydenta rozpisuje Przewodniczący Kongresu lub w razie jego nieobecności osoba wyznaczone przez niego, bądź najstarszy stażem obywatel Republiki Baridasu, najpóźniej tydzień przed końcem kadencji.
  3. Okres składania kandydatur oraz głosowania nie może być krótszy niż 48 godzin.
  4. Prezydent będzie złożony z urzędu w przypadku:
   a. Zrzeczenia się urzędu
   b. Zrzeczenia się, utraty lub pozbawienia obywatelstwa baridajskiego
   c. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
   d. Wyrażenia przez Kongres wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
   e. Braku reelekcji na urząd Prezydenta Republiki Baridasu
  5. Prezydent jest głową państwa i jego przedstawicielem w relacjach zewnętrznych.
  6. Prezydent wprowadza prawa i obowiązki obowiązujące na terytorium Republiki Baridasu
  7. Prezydent podpisuje przyjęte ustawy zasadnicze, umowy i traktaty międzynarodowe i ustawy kongresowe lub odrzuca je przy kontrasygnacie Przewodniczącego Kongresu.
  8. Prezydent jest zobowiązany do opublikowania uchwalonego aktu prawnego w Dzienniku Praw.
  9. Prezydent posiada obywatelstwo baridajskie z mocy prawa.
  10. Prezydent nadaje obywatelstwo na wniosek osoby zainteresowanej, która:
   a. Jest osobą aktywną w rozumieniu systemowym
   b. Zamieszkuje terytorium Republiki Baridasu
  11. Prezydent nadaje obywatelstwo honorowe na wniosek Kongresu.
  12. Obywatelstwo honorowe upoważnia do wypowiadania się w Kongresie jednak nie skutkuje prawem wyborczym oraz głosowania.
  13. Prezydent odbiera obywatelstwo osobie, która:
   a. Jest nieaktywna systemowo
   b. Jest nieaktywna na terytorium Republiki Baridasu przez okres co najmniej 30 dni
  14. Prezydent odbiera obywatelstwo na wniosek:
   a. Osoby zainteresowanej
   b. Kongresu
  15. Prezydent ma prawo do powoływania i odwoływania urzędników państwowych, w tym gubernatorów.
  16. Prezydent ma prawo do bezpośredniego uchwalania i podpisywania rozporządzeń prezydenckich, które muszą być zgodne z aktami pranymi wyższego rzędu.

  Artykuł V

  1. Władzę sądową stanowi Trybunał Sprawiedliwości, który orzeka na podstawie prawa i zwyczaju lokalnego.
  2. W wypadku niewydolności systemu Trybunału Sprawiedliwości, Prezydent Republiki Baridasu ma prawo powołać organ odpowiedni do realizacji zadań i obowiązków Trybunału.

  Artykuł VI

  1. Każdy Stan będzie uznawał centralne akty prawne wyższego rzędu oraz wszystkie akty prawne innych Stanów obowiązujących na ich terytorium.
  2. Kongres może przyjmować, tworzyć i organizować nowe Stany, jednak majątki prywatne stanowią nienaruszalną wartość bez względu na przynależność administracyjną.
  3. Republika Baridasu gwarantuje każdemu Stanowi wchodzącemu w skład Stanów Zjednoczonych Baridasu republikańską formę rządów, ochronę zewnętrzną i wewnętrzną.
  4. Gubernatorzy mogą powołać Izbę Reprezentantów jako organ opiniotwórczy w sprawie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących spraw stanowych.

  Artykuł VII

  1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i państwa.
  2. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent lub Przewodniczący Kongresu przejmuje całość władzy ustawodawczej i wykonawczej.
  3. Stan wyjątkowy wprowadzany jest drogą ustawy kongresowej, uchwalony bezwzględną większością głosów lub na wniosek Prezydenta albo Przewodniczącego Kongresu, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.
  4. Ustawa kongresowa wprowadzająca stan wyjątkowy musi być podpisana przez Prezydenta oraz kontrasygnowana przez Przewodniczącego Kongresu, wyjątkiem jest sytuacja, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.

  Artykuł VIII

  1. Zmiana konstytucji może nastąpić jedynie drogą ustawy kongresowej, uchwaloną bezwzględną większością głosów.
  2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  3. Tracą moc wszystkie poprzednie ustawy zasadnicze.

 • Wysoka Rado,

  to ważny projekt, nad którym musimy się jak najszybciej pochylić. Tym bardziej, że znajdujemy się obecnie w takiej sytuacji, że bez Sekretarza Rady nie jesteśmy w stanie procedować.

  Liczę, że po zakończeniu procedury wyłaniania następcy Sorchy wszyscy zaangażujemy się w pracę nad przedłożonym projektem.


 • Towarzysz Alatriste wie, z jaką zaciekłością podchodze do odmiany (a właściwie jej braku) pewnej konkretnej formy nazwy państwa.

  Dlatego proponuję coś, co - chyba - zaowoli nas wszystkich: żeby Baridas nazywał się oficjalnie właśnie "Baridas"; bez kwantyfikatora ustroju czy innego aspektu formy rządu.

  Oczywiście taki mononymik byłby odmienialny.


 • Nic nie poradzę na to, ze tak się odmieniają te nazwy w języku polskim. Osobiście Towarzyszka ma prawo odmieniać przecież jak jej się tylko podoba, na to też nie mam prawa mieć wpływu.


 • Proces uchwalania Konstytucji widziałbym zgoła inaczej. Najpierw powinniśmy poznać założenia (najlepiej by było, gdyby zostały przygotowane przez Prezydenta Republiki), nad tymi założeniami powinniśmy przeprowadzić dyskusję, a następnie ogólne postulaty ustrojowe można by było zawrzeć w akcie prawnym.

  Innymi słowy, projekt Konstytucji powinien być efektem szerszej dyskusji, nie na odwrót.


 • @Markus-Arped

  Przecież dyskusja już się rozpoczęła w innym wątku a ten projekt jest wizualizacją zebranych tam pomysłów i jest przedstawiony właśnie pod kontynuacje rozmów na ten temat jako pewien punkt wyjścia. Nie ma co zgrywać znowu mądrzejszego od wszystkich i nagle wielce oświeconego, wystarczyło przejrzeć forum.

  Szczególnie, że projekt opiera się na między innymi na pomysłach i założeniach aktualnego prezydenta. Co sam zresztą postulujesz.


 • @Adrian-Józef-Alatristé, to była dyskusja niemal wyłącznie dotycząca Prezydenta, w dodatku niezakończona żadną konkluzją. Nie było tam wspomnianych żadnych Stanów Generalnych Baridasu.

  Dobrze by było przedyskutować najpierw z osobna każdy temat - od Prezydenta, przez organy władzy ustawodawczej, ustrój terytorialny, po procedury ratyfikacji umów i zmiany Konstytucji.


 • @Markus-Arped napisał w [Projekt] Nowa ustawa zasadnicza:

  @Adrian-Józef-Alatristé, to była dyskusja niemal wyłącznie dotycząca Prezydenta, w dodatku niezakończona żadną konkluzją. Nie było tam wspomnianych żadnych Stanów Generalnych Baridasu.

  Dobrze by było przedyskutować najpierw z osobna każdy temat - od Prezydenta, przez organy władzy ustawodawczej, ustrój terytorialny, po procedury ratyfikacji umów i zmiany Konstytucji.

  W końcu jakiś głos rozsądku. Do tej pory się nie wypowiadałem, bo nie chciałem być jedynym krytykiem, ale w Republice Baridasu całe prawo od początku jest tworzone samozwańczo lub po "łepkach", a "Stany (Generalne) Zjednoczone" oraz Kongres z Izbą Reprezentantów przy tak niewielkiej ilości mieszkańców to już farsa z piaskownicy.


 • A drodzy przedmówcy to umieją czytać czy tak średnio? Projekt jest luźnym zbiorem pomysłów jako przyczynek do dyskusji, nie jest żadną wiążąca propozycją tylko własnie jedną z wizji. Przedmówcy zamiast faktycznie prowadzić dyskusje nad wizją wskazanych powyżej tematów to prowadzą jakąś zabawną krucjatę. Pomysł ze Stanami Zjednoczonymi a nie Generalnymi, ale co się dziwić jak czytanie ewidentnie leży, jest propozycją z mojej strony odnośnie wyglądu podziału administracyjnego, który miał być plastyczny i dynamiczny.

  Po to jest właśnie ten projekt, żeby przedyskutować każdy temat, a to co jest wyżej to zwykłe narzekanie, które co ma na celu? Czekam na konkretne uwagi, propozycje bo póki co jest lament, że olaboga nie ma dyskusji - no właśnie po to powstał ten wątek, żeby dyskutować.

  Prawo jest tworzone samozwańczo? A kto zabraniał wypowiadać Wam się od czerwca, każdy obywatel ma równość w wypowiadaniu się i głosowaniu, w przedstawianiu projektów jak i modyfikacji. Jakoś Was wtedy nie widziałem.

  Kongres to zmieniona nazwa Rady a Izba Reprezentantów Kongregacji Panów Lennych, ale rozumiem trzeba mieć troszkę więcej ilorazu inteligencji niż kamień, żeby to ogarnąć. Stąd mnie po prostu rozbawiła ta uwaga. 🙂

  Podsumowując, chcecie dyskusji? To właśnie po to powstał ten temat, więc nie rozumiem tego infantylnego lamentu nad brakiem dyskusji.


 • A w sumie faktycznie macie racje, po co proponować cokolwiek. Wycofuję projekt.


 • Kibicowałem 😞


 • @Adrian-Józef-Alatristé @Julian-Fer-at-Atera @Markus-Arped @Ola-Marcjan-Chojnacka @Kristian-Arped

  Szanowne Baridajki i Baridajczycy,

  jak widzicie na wstępie to na początek pozwoliłem sobie oznaczyć rodaków, którzy zabrali głos w tej sprawie.

  Konstytucja w republice to dużo bardziej zasadniczy i kluczowy akt prawny niż w innym ustroju np. w królestwie wydawany przez króla.

  Według mnie najpierw trzeba zbudować szkielet i ustalić nazwy kluczowych dna nas artykułów wraz z ich ewentualnym podziałem na ustępy, punkty i litery albo w bardziej uproszczonej liście.

  Potem rozpocząć wspólna debatę nad tym co ma być zawarte w każdym artykule.

  Dla lepszego zobrazowania treści popieram @Markus-Arped z zakresie lokowania spraw podstawowych tj.:

  1. Prezydenta.
  2. Organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  3. Procedur zawierania i ratyfikacji umów międzynarodowych.
  4. Podziału terytorialnego kraju.
  5. Zasad zmian w Konstytucji.

  Ponadto oraz w związku z tym, że oprócz Konstytucji nie mamy żadnych znaczących ustaw to dodał bym też sprawy regulujące:

  1. Obywatelstwo.
  2. Symbole, barwy narodowe.
  3. Coś co zapewni nam ciągłość władzy.

  Na koniec mam pytanie do autora projektu. Kto to ma być i w jaki sposób miało top być wyliczone? "Najstarszy stażem obywatel Republiki Baridasu"@Adrian-Józef-Alatristé

  Poniżej takie moje luźne rozważania:

  Artykuł I
  REPUBLIKA BARIDASU

  1. Republika Baridasu zwana również „Baridasem” jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i mieszkańców.
  2. Republika Baridasu jest wolnym państwem, które stoi na straży nienaruszalności granic, niepodległości, wolności i praw swoich obywateli oraz mieszkańców.
  3. Baridas chroni własność i prawo dziedziczenia, a także udziela pomocy rodakom mieszkającym za granicami państwa oraz wspiera wszelkie przejawy patriotyzmu i zachowania dziedzictwa narodowego.
  4. Organy władzy republiki działają na podstawie i w granicach prawa.
  5. Konstytucja jest najwyższym prawem Baridasu.
  6. Ustrój Republiki Baridasu opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  7. Władze ustawodawczą sprawuje Prezydent i Kolegium Republikańskie, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą Sąd Najwyższy i Trybunał Stanu.

  Artykuł II
  PREZYDENT

  1. Prezydent:
  1)jest najwyższym przedstawicielem Republiki Baridasu i gwarantem ciągłości władzy państwowej,
  2) czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz własności jego mieszkańców,
  3)wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i innych aktach prawa,
  4)jest wybierany spośród obywateli Baridasu w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu jawnym,
  5)jest wybierany przez obywateli Baridasu większością głosów na sześciomiesięczną kadencję i może być wybrany ponownie,
  6)jest zwierzchnikiem Narodowych Sił Zbrojnych Baridasu.
  2. Prezydent ma prawo i obowiązek:
  1)zarządzenia przeprowadzenia referendum, w tym także w sprawach ustrojowych,
  2)zarządzenia wyborów wszelkich organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
  3)nominowania i odwoływania urzędników państwowych,
  4)wydania postanowienia o stanie wojny.
  3. Urząd Prezydenta zostaje opróżniony:
  1)w dniu zakończenia kadencji,
  2)w wyniku rezygnacji,
  3)w wyniku przegłosowania votum nieufności w stosunku do jego osoby,
  4)w przypadku nieobecności i braku aktywności systemowej w ciągi 10 dni, która skutkuje brakiem decyzji o przekazaniu obowiązków dla wiceprezydenta.
  4. W przypadku przedterminowego lub niespodziewanego opróżnienia urzędu Prezydenta:
  1)obowiązki przejmuje (wiceprezydent,…itd.),
  2)nie zmienia się Konstytucji,
  3)przeprowadza się wybory prezydenckie,
  4)….


 • Konstytucja jest ogólnie zasadniczym i kluczowym aktem prawnym bez względu na ustrój republikański czy monarchię. Nie za bardzo rozumiem ten wywód.

  Szkielet oraz punkty 1,2,4,5 oraz kwestie obywatelstwa przecież zostały przedstawione również w moim projekcie. Nagle to już nie przeszkadza i można prowadzić w ten sposób dyskusję? Czegoś tutaj już nie rozumiem.

  Najstarszy stażem obywatel Republiki Baridasu - chodziło mi o aktywną osobę posiadającą najdłużej obywatelstwo, być może nie był to zapis dość wyraźny.

  Co do proponowanego wyżej projektu to wspomnę tylko, że niezbyt koreluje on z ratyfikowanym przez Radę traktatem unijnym. Wojskowość jak i sądownictwo póki co, według unijnych założeń mają być wspólne.


 • Jeżeli chodzi o mnie, to widziałbym ten proces tak:

  1. Musimy dokończyć procedurę wyboru Sekretarza. Bez tego nie jesteśmy w stanie procedować tego projektu.

  2. Uchwalamy na szybko "małą konstytucję", że mieć jakiekolwiek fundamenty do działania. To właśnie obecna konstytucja powoduje paraliż państwa z powodu wakatu na stanowisku Sekretarza Rady. Taka konstytucja powinna być jak najbliższa obecnej, by wywołać jak najmniej kontrowersji.

  3. Wracamy do rozmów nad kształtem nowej konstytucji. Mnie osobiście cieszy, że powstała tutaj dyskusja, a nawet delikatny konflikt. Po to jest rada, żeby dyskutować — i czasem się przez to kłócić. 😉


 • @Kristian-Arped

  Tak na logikę jaki sens ma mieć uchwalanie małej konstytucji jeśli wyłoniony zostanie wcześniej Sekretarz? W takiej sytuacji już chyba lepiej skupić się punkcie numer 3.


 • @Adrian-Józef-Alatristé zakładam, że napisanie oraz uchwalenie takiej konstytucji nie zajmie nam dużo czasu. Profity są następujące:

  • mała kontrowersyjność projektu - zakładam, że większość obywateli nie będzie sprzeciwiać się zwięzłemu projektowi, który tak naprawdę tylko doprecyzowuje obecne przepisy
  • brak paraliżu państwa w przypadku rezygnacji sekretarza
  • obecna konstytucja zawiera nawiązania do struktur sarmackich
  • obecnie konstytucja nie precyzuje w jaki sposób prowadzona jest polityka zagraniczna Baridasu

  Co do polityki zagranicznej: co prawda w konstytucji jest następujący przepis:

  Prezydent jest głową państwa i jej przedstawicielem w relacjach zewnętrznych.

  Ten przepis nie reguluje:

  • kto zawiera umowy międzynarodowe w imieniu Baridasu (sam przepis o przedstawicielstwie wg mnie nie wystarcza do stwierdzenia, że robi to Prezydent)
  • kto kształtuje naszą politykę zagraniczną
  • kto ratyfikuje zawarte umowy międzynarodowe

  I o ile w przypadku ostatniej ratyfikacji traktatu przez Radę można przymknąć oko, bo wyższa konieczność itd., to nie chciałbym, by Baridas dalej funkcjonował w oparciu o taką konstytucję.


 • @Kristian-Arped napisał w [Projekt] Nowa ustawa zasadnicza:

  Ten przepis nie reguluje:

  • kto zawiera umowy międzynarodowe w imieniu Baridasu (sam przepis o przedstawicielstwie wg mnie nie wystarcza do stwierdzenia, że robi to Prezydent)
  • kto kształtuje naszą politykę zagraniczną
  • kto ratyfikuje zawarte umowy międzynarodowe

  Nie wiem, nie znam się, zarobiona jestem, ale te wszystkie wątpliwości można zawrzeć w jednej konstytucji, nie widzę sensu robienia najpierw małej konstytucji, później być może średniej bo coś w małej nie było wyszczególnione i wreszcie dużej konstytucji.
  Powiem wprost, dla mieszkańca Baridasu, który chce razem z innymi się bawić, prawo powinno być jako podstawa, krótka i zwięzła. Dosyć już mamy prawa realnego.
  Mikronacja to nie tylko zabawa w ustawy, dekrety, prawa takie czy inne, to przede wszystkim narracja, bez tego nie ma zabawy.
  Szczerze, to mnie mało interesuje cala otoczka polityczna, prawna, nie po to jestem w mikroncjach żeby zajmować się tworzeniem jakiegoś prawa, dlatego właśnie wirtualne państwa wyludniają się, nie wszystkich interesuje polityka, mogę się założyć, że większość nie czyta ustaw czy innych nowelizacji.
  Dla mnie mikronacja to miłe spędzenie wolnego czasu z ludźmi, którzy tworzą jakąś wirtualną społeczność i narracyjnie rozwijają swoje ojczyzny. Organizują wspólne konkursy, zabawy, narracyjnie jadą np. na urlop do RON czy innego państwa i opisują swoje wrażenia. Konflikty też mogą być narracyjne.
  Myślę, że polityka w wirtualnych państwach powinna być małym marginesem, który należy znać i przestrzegać, a nie wolno narracji spychać na margines.


 • @Sorcha-Raven napisał w [Projekt] Nowa ustawa zasadnicza:

  Nie wiem, nie znam się, zarobiona jestem, ale te wszystkie wątpliwości można zawrzeć w jednej konstytucji, nie widzę sensu robienia najpierw małej konstytucji, później być może średniej bo coś w małej nie było wyszczególnione i wreszcie dużej konstytucji.

  Tutaj głównie chodzi o to, co zresztą napisałem wcześniej, żeby jak najszybciej załatać wszystkie dziury w obecnej konstytucji, jednocześnie wywołując jak najmniej kontrowersji. W zasadzie sprowadza się to do przepisania obecnej konstytucji z małymi poprawkami.

  Myślę, że polityka w wirtualnych państwach powinna być małym marginesem, który należy znać i przestrzegać, a nie wolno narracji spychać na margines.

  A ja myślę, że państwo wirtualne powinno umożliwiać ludziom działanie w sferach, które ich interesują. Dla mnie zabawa w politykę/prawo jest fajna, bo 1) nie zajmuję się w tym realu; 2) lubię gry polityczne. Ale rozumiem, że kogoś może to nie jarać. Przy czym ta dyskusja w ogóle tego nie dotyczy; chodzi tylko o to, żeby załatać błędy i luki, które obecnie mamy w ustroju — i zrobić to jak najszybciej, by uniknąć dalszego paraliżu.


 • @Kristian-Arped napisał w [Projekt] Nowa ustawa zasadnicza:

  A ja myślę, że państwo wirtualne powinno umożliwiać ludziom działanie w sferach, które ich interesują. Dla mnie zabawa w politykę/prawo jest fajna, bo 1) nie zajmuję się w tym realu; 2) lubię gry polityczne. Ale rozumiem, że kogoś może to nie jarać. Przy czym ta dyskusja w ogóle tego nie dotyczy; chodzi tylko o to, żeby załatać błędy i luki, które obecnie mamy w ustroju — i zrobić to jak najszybciej, by uniknąć dalszego paraliżu.

  No cóż mnie inna sfera interesuje i nie lubię polityki.
  Poza tym rozumiem, że uwagi nie są wskazane mimo, że wyraźnie odniosłam się do tematu.
  Myślę, że to by było na tyle co chciałaby powiedzieć w tym temacie jak i na tym forum.


 • @Adrian-Józef-Alatristé napisał w [Projekt] Nowa ustawa zasadnicza:

  1.Konstytucja jest ogólnie zasadniczym i kluczowym aktem prawnym bez względu na ustrój republikański czy monarchię. Nie za bardzo rozumiem ten wywód.

  1. Szkielet oraz punkty 1,2,4,5 oraz kwestie obywatelstwa przecież zostały przedstawione również w moim projekcie. Nagle to już nie przeszkadza i można prowadzić w ten sposób dyskusję? Czegoś tutaj już nie rozumiem.

  3.Najstarszy stażem obywatel Republiki Baridasu - chodziło mi o aktywną osobę posiadającą najdłużej obywatelstwo, być może nie był to zapis dość wyraźny.

  4.Co do proponowanego wyżej projektu to wspomnę tylko, że niezbyt koreluje on z ratyfikowanym przez Radę traktatem unijnym. Wojskowość jak i sądownictwo póki co, według unijnych założeń mają być wspólne.

  Szanowny Pan wybaczy @Adrian-Józef-Alatristé , że pozwoliłem sobie ponumerować.
  Ad. 1 Różnica jest taka, że w republice czyni to Naród, a w monarchii Król.
  Ad. 2 Zasady dotyczące posiadania obywatelstwa trzeba doprecyzować
  Ad. 3. Jak ma być liczony ten staż od którego roku, co z ciągłością posiadania obywatelstwa i przerwami zanikowymi?
  Ad. 4 To, że wo ma być wspólne wojskowość i sądownictwo ma być wspólne nie oznacza, że np. ustawą można władzę sądowniczą, czy armię uregulować. Nie widzę problemu.

  Przepraszam, ale do dalszej części dyskusji odniosę się w wolnej chwili 😉