[Projekt] "Mała Konstytucja"


 • Wysoka Rado,

  zgodnie z obietnicami przedstawiam projekt małej konstytucji. Starałem się jak najmocniej bazować na obecnych rozwiązaniach, łatając gdzieniegdzie niedopowiedzenia lub przeoczenia obecnych przepisów.

  Rozdział I
  REPUBLIKA BARIDAS

  Art. 1.

  Republika Baridasu jest demokratycznym państwem prawnym.

  Art. 2.

  1. Władza w Republice Baridas należy do Narodu — wszystkich obywateli baridajskich.
  2. Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli.

  Art. 3.

  Republika Baridas strzeże swojej integralności terytorialnej.

  Art. 4.

  Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia wydane na podstawie ustawy, prawo miejscowe oraz prawo zwyczajowe.

  Art. 5.

  1. Władzę ustawodawczą w Republice Baridas sprawuje Rada Republiki
  2. Władzę wykonawczą w Republice Baridas sprawuje Prezydent.

  Art. 6.

  Symbole narodowe Republiki Baridas określa ustawa.

  Rozdział II
  OBYWATELSTWO

  Art. 7.

  1. Prezydent nadaje obywatelstwo baridajskie.
  2. Prezydent stwierdza utratę obywatelstwa baridajskiego w przypadku:
   a. zrzeczenia się obywatelstwa;
   b. pozbawienia obywatelstwa przez Radę Republiki większością ⅔ głosów.

  Art. 8.

  Prezydent nadaje lub odbiera na wniosek Rady Republiki obywatelstwo honorowe.

  Rozdział III
  RADA REPUBLIKI

  Art. 9.

  W skład Rady Republiki wchodzą obywatele baridajscy.

  Art. 10.

  Rada Republiki uchwala ustawy, podejmuje uchwały oraz ratyfikuje umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

  Art. 11.

  1. Sekretarz Rady przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi.
  2. Prezydent podpisuje lub odrzuca ustawę w terminie siedmiu dni.
  3. Jeżeli Prezydent nie podjął działań określonych w ust. 2, ustawę podpisuje Sekretarz Rady.
  4. Sekretarz Rady zobowiązany jest opublikować ustawę w ciągu siedmiu dni od jej podpisania.

  Art. 12

  Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy członek Rady Republiki.

  Art. 13.

  Pracami Rady Republiki kieruje Sekretarz Rady.

  Art. 14.

  1. Głosowanie nad projektem ustawy lub uchwały trwa co najmniej dwa dni.
  2. Postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze określa ustawa.

  Art. 15.

  1. Sekretarz Rady wybierany jest w wyborach powszechnych na czteromiesięczną kadencję.
  2. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady następuje w przypadku:
   a. zrzeczenia się urzędu;
   b. utraty obywatelstwa baridajskiego;
   c. opuszczenia Republiki Baridas na czas dłuższy niż 30 dni;
   d. wyrażenia przez Radę Republiki wotum nieufności;
   e. upływu kadencji.
  3. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady stwierdza Prezydent.
  4. Prezydent zarządza oraz przeprowadza wybory na urząd Sekretarza Rady w ciągu siedmiu dni od opróżnienia urzędu.

  Rozdział IV
  PREZYDENT

  Art. 16.

  Prezydent jest głową państwa.

  Art. 17.

  Prezydent wydaje rozporządzenia.

  Art. 18.

  1. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na sześciomiesięczną kadencję.
  2. Opróżnienie urzędu Prezydenta następuje w przypadku:
   a. zrzeczenia się urzędu;
   b. utraty obywatelstwa baridajskiego;
   c. opuszczenia Republiki Baridas na czas dłuższy niż 30 dni;
   d. wyrażenia przez Radę Republiki wotum nieufności większością ⅔ głosów;
   e. upływu kadencji.
  3. Opróżnienie urzędu Prezydenta stwierdza Sekretarz Rady, za zgodą Rady Republiki.
  4. Sekretarz Rady zarządza oraz przeprowadza wybory na urząd Prezydenta w ciągu siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu.

  Art. 19.

  Prezydent prowadzi politykę zagraniczną Republiki Baridas, w szczególności:

  1. zawiera i wypowiada umowy międzynarodowe;
  2. powołuje i odwołuje przedstawicieli Republiki Baridas oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych państw.

  Art. 20.

  Prezydent wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania:

  1. określone w przepisach prawa;
  2. nieobsadzonych urzędów;
  3. niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

  Rozdział V
  STAN WYJĄTKOWY

  Art. 21.

  1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania państwa, w szczególności w przypadku braku funkcjonowania istotnych organów państwa, a także zagrożenia jego integralności terytorialnej
  2. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent przejmuje kompetencje, obowiązki i zadania władzy ustawodawczej.

  Art. 22.

  Prezydent zobowiązany jest niezwłocznie uchylić stan wyjątkowy niezwłocznie po ustaniu przesłanek jego wprowadzenia.

  Art. 23.

  1. Stan wyjątkowy ogłaszany jest przez Prezydenta. Rada Republiki w ciągu trzech dni od ogłoszenia zatwierdza lub odrzuca wprowadzenie stanu wyjątkowego.
  2. W przypadku braku odrzucenia wprowadzenia stanu wyjątkowego, o którym mowa w ust. 1, wprowadzenie stanu wyjątkowego uznaje się za zatwierdzone.

  Rozdział VI
  PRZEPISY KOŃCOWE

  Art. 24.

  Traci moc Konstytucja Republiki Baridas z dnia 19 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 6).

  Art. 25.

  Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej bezwzględną większością głosów za zgodą Prezydenta.

  Art. 26.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 • @kristian-arped Czy jest możliwość posiadania dwóch obywatelstw?


 • @sorcha-raven napisał w [Projekt] "Mała Konstytucja":

  @kristian-arped Czy jest możliwość posiadania dwóch obywatelstw?

  W tym momencie projekt tego nie wyklucza. Jeżeli jest wola, żeby taki przepis się znalazł, to mogę zgłosić odpowiednią poprawkę. Przy czym warto pamiętać, że na mocy traktatów każdy obywatel baridajski posiada obywatelstwo unii.


 • Szanowna Rado,

  Jako Sekretarz pozwolę sobie rozpocząć debatę nad projektem "Małej Konstytucji". Ze względu na wagę aktu prawnego nie określam czasu trwania debaty.


 • This post is deleted!

 • @laurẽt-gedeon-i napisał w [Projekt] "Mała Konstytucja":

  Szanowna Rado,

  a co wtedy gdy:

  1. na mocy art. 11 ust. 2 Prezydent odrzuca to co postanowiła Rada?
  2. na mocy art. 25 Prezydent odrzuci zmanę konstytucji?

  Biorąc powyższe pod uwagę Narod w Republice Baridas nie sprawuje władzy zgodnie z art. 2.


 • @laurẽt-gedeon-i napisał w [Projekt] "Mała Konstytucja":

  Biorąc powyższe pod uwagę Narod w Republice Baridas nie sprawuje władzy zgodnie z art. 2.

  Sprawuje. Warto zauważyć, iż art. 2 ma dwa ustępy. Drugi to:

  Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli.

  Prezydent wybierany jest przez przedstawicieli — obywateli baridajskich.

  Inna sprawa, że ten przepis jest wzięty prawie że bezpośrednio z obecnej konstytucji, tzn. obecnie Prezydent Baridasu ma takie uprawnienia (art. 7 ust. 5; konstytucja nie przewiduje możliwości zmuszenia Prezydenta do podpisania czegokolwiek).


 • Szanowni,

  za bardzo nie rozumiem czy mam zamknąć debatę nad projektem i przenieść ją pod głosowanie. Dużo większe poruszenie było przy moim projekcie. Tyle dni minęło żadnej reakcji. Chyba, że wszyscy czekają z uwagami na projekt głównej ustawy zasadniczej ale czy nie warto wtedy po prostu potraktować tego projektu jako punkt wyjścia i w tym temacie rozbudować tę ustawę do dużego projektu obejmującego wiele dziedzin naszego mikronacyjnego życia? Chyba, że jesteśmy zwolennikami konstytucji minimum i łatania potem wszystkiego ustawami.


 • @adrian-józef-alatristé mimo wszystko doceniłbym, gdybyśmy przyjęli tę konstytucję, ponieważ:

  • będę wtedy miał możliwość delegowania przedstawicieli Baridasu do struktur UNP
  • bardziej komfortowo będzie się pracowało nad nową ustawą zasadniczą w sytuacji, kiedy obowiązująca konstytucja nie jest aż tak dziurawa.

  Jeżeli projekt nie wzbudza kontrowersji i większej debaty to dobrze — taki był tego cel. Załatać jak najwięcej dziur powodując jak najmniej kontrowersji. Byśmy mogli się zająć nowymi przepisami bez strachu, że wadliwe przepisy znowu np. na tydzień sparaliżują państwo.


 • @kristian-arped

  Może i miałbym garść uwag i rozwiązań jednak argumentacja o blokowaniu działań mnie przekonała. Rozwinę się w dyskusji o głównym akcie prawnym. Zostawię czas do czwartku do 24 na wypowiedź w tym temacie i w piątek przedstawię projekt pod głosowanie.


 • @kristian-arped napisał w [Projekt] "Mała Konstytucja":

  @laurẽt-gedeon-i napisał w [Projekt] "Mała Konstytucja":

  Biorąc powyższe pod uwagę Narod w Republice Baridas nie sprawuje władzy zgodnie z art. 2.

  Sprawuje. Warto zauważyć, iż art. 2 ma dwa ustępy. Drugi to:

  Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli.

  Prezydent wybierany jest przez przedstawicieli — obywateli baridajskich.

  Inna sprawa, że ten przepis jest wzięty prawie że bezpośrednio z obecnej konstytucji, tzn. obecnie Prezydent Baridasu ma takie uprawnienia (art. 7 ust. 5; konstytucja nie przewiduje możliwości zmuszenia Prezydenta do podpisania czegokolwiek).

  Po tej wypowiedzi to ja żadnej różnicy miedzy Królem , a Prezydentem nie widzę. Jeśli Prezydent ma mieć prawo negowania tego co przegłosuje rada to słowa Naród i republika dla mnie pozostają puste.

  PS: To co prawda nie do tego miejsce, ale skoro już tyle razy różnymi słowami zostało sponiewierane to chyba mnie nikt nie zamorduje jak skorzystam z przedświątecznej okazji i złożę wszystkim Baridajczykom, którzy tu są lub stoją w rozkroku jak ja, albo błąkają się po różnych zakątkach mikroświata - wszystkiego najlepszego i oczywiście zdrówka 🙂


 • "Stara" konstytucja nie odpowiada po prostu aktualnym standardom bo było pisana pod uczestnictwo Baridasu w zabawie sarmackiej. Wiele rozwiązań w niej było po prostu próbą łatania jeszcze wcześniejszej ustawy zasadniczej. Tak jak zaznaczyłem wyżej, mam sporo uwag do przedstawionego projektu ale skłonny jestem rozpocząć prawdziwą dyskusje o ustawie zasadniczej po przegłosowaniu tego projektu, tak aby nie wstrzymywać prac prezydenta w Unii, gdyż aktualna konstytucja nie przewiduje takich rozwiązań. Jeśli nie będzie kolejnych uwag to o 24.00 przedstawię projekt pod głosowanie.