• Trybunał Sprawiedliwości
  Unii Niepodległych Państw

  Wnioskodawca: graf Wojciech Hergemon (U00003)

  Wniosek o ustalenie

  W imieniu własnym wnoszę o ustalenie czy wyrok wydany na terenie Księstwa Sarmacji przez tamtejszy organ (Trybunał Koronny) w sprawie o sygn. akt C 1/20 jest skuteczny na terenie Unii Niepodległych Państw oraz w konsekwencji czy oddziałuje on na sytuację prawną obywateli Unii.

  Wyrok:
  http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1031&t=31256

  Uzasadnienie

  Zdarza się, że obywatele Unii będący osobami o narodowości sarmackiej (w istocie silnie związanymi z Księstwem Sarmacji) nie mogą oprzeć się pokusie korzystania z sarmackiego wymiaru sprawiedliwości celem rozwiązania spraw dotyczących Unii Niepodległych Państw, zwłaszcza jeżeli druga strona postępowania nie może na terenie Księstwa Sarmacji liczyć na ochronę prawną. Tak było też i w sprawie, w której wydano powołany wyżej wyrok.

  O tym, że toczy się w Sarmacji jakieś postępowanie dotyczące mojej osoby dowiedziałem się przez przypadek. O jego zakończeniu i wydanym orzeczeniu nikt mnie nie poinformował, a sam wyrok został zresztą wydany z rażącym naruszeniem tamtejszego prawa, gdyż wbrew treści art. 3 pkt 1) w zw. z art. 2 § 2 k.p.t.k. pozbawiono mnie praw strony postępowania, a wyrok wydano niejako zaocznie. Nadmieniam, że możliwość przystąpienia uczestnika k.p.t.k. przewiduje wyłącznie w sprawach ustrojowych, a istnienie małżeństwa taką sprawą nie jest, zatem uzasadnienie tegoż wyroku stanowi jedynie nieudolną próbę maskowania bezprawności i fasadowości działań Trybunału Koronnego.

  Nadmieniam również, że jak wynika z zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ państwa, w którym rzekomo zawarto małżeństwo - małżeństwo takie nigdy nie zostało zarejestrowane i nigdy nie istniało, przy czym zaświadczenie te nie zostało nigdy złożone w postępowaniu sarmackim, ani też tamtejszy Trybunał nie wyrażał zainteresowania czynienia ustaleń w tym zakresie. Postępowanie to prowadzono niewątpliwie w sposób intencjonalny i sprzeczny z zasadami prawa, a tylko osobiste interesy wnioskodawczyni, artykułowane wcześniej publicznie w obecności Asesorów sarmackiego Trybunału, skutkowały wydaniem takiego, a nie innego orzeczenia.

  Dowód: http://cipronex.wilan.pl/USC/ZNL.pdf

  Zwyczaj załatwiania przez osoby narodowości sarmackiej mieszkające akurat przez chwilę w Unii spraw związanych z innymi mieszkańcami Unii jest szczególnie niebezpieczny dla porządku prawnego Unii i niewątpliwie wymaga zapewnienia przez Trybunał Sprawiedliwości ochrony prawnej dla rzeczywistych mieszkańców Unii. Inaczej łatwo sobie wyobrazić najazd Sarmatów, którzy wszelkie spory będą załatwiać bez udziału swoich przeciwników w Sarmacji, czerpiąc z takiej wygranej satysfakcję i rozmontowując nasz system prawny.

  Z powyższych względów wniosek stał się konieczny.


 • Cofam wniosek, można wpisać do statystyk za 2020 jako sprawę załatwioną.