[Głosowanie] Mała konstytucja


 • Szanowna Rado,

  głosowanie nad projektem potrwa do wtorku do godziny 12.00. Głosować za, przeciw lub wstrzymać się może każdy obywatel baridajski.

  Treść projektu:

  Rozdział I
  REPUBLIKA BARIDAS

  Art. 1.

  Republika Baridasu jest demokratycznym państwem prawnym.

  Art. 2.

  1. Władza w Republice Baridas należy do Narodu — wszystkich obywateli baridajskich.
  2. Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli.

  Art. 3.

  Republika Baridas strzeże swojej integralności terytorialnej.

  Art. 4.

  Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia wydane na podstawie ustawy, prawo miejscowe oraz prawo zwyczajowe.

  Art. 5.

  1. Władzę ustawodawczą w Republice Baridas sprawuje Rada Republiki
  2. Władzę wykonawczą w Republice Baridas sprawuje Prezydent.

  Art. 6.

  Symbole narodowe Republiki Baridas określa ustawa.

  Rozdział II
  OBYWATELSTWO

  Art. 7.

  1. Prezydent nadaje obywatelstwo baridajskie.
  2. Prezydent stwierdza utratę obywatelstwa baridajskiego w przypadku:
   a. zrzeczenia się obywatelstwa;
   b. pozbawienia obywatelstwa przez Radę Republiki większością ⅔ głosów.

  Art. 8.

  Prezydent nadaje lub odbiera na wniosek Rady Republiki obywatelstwo honorowe.

  Rozdział III
  RADA REPUBLIKI

  Art. 9.

  W skład Rady Republiki wchodzą obywatele baridajscy.

  Art. 10.

  Rada Republiki uchwala ustawy, podejmuje uchwały oraz ratyfikuje umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

  Art. 11.

  1. Sekretarz Rady przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi.
  2. Prezydent podpisuje lub odrzuca ustawę w terminie siedmiu dni.
  3. Jeżeli Prezydent nie podjął działań określonych w ust. 2, ustawę podpisuje Sekretarz Rady.
  4. Sekretarz Rady zobowiązany jest opublikować ustawę w ciągu siedmiu dni od jej podpisania.

  Art. 12

  Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy członek Rady Republiki.

  Art. 13.

  Pracami Rady Republiki kieruje Sekretarz Rady.

  Art. 14.

  1. Głosowanie nad projektem ustawy lub uchwały trwa co najmniej dwa dni.
  2. Postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze określa ustawa.

  Art. 15.

  1. Sekretarz Rady wybierany jest w wyborach powszechnych na czteromiesięczną kadencję.
  2. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady następuje w przypadku:
   a. zrzeczenia się urzędu;
   b. utraty obywatelstwa baridajskiego;
   c. opuszczenia Republiki Baridas na czas dłuższy niż 30 dni;
   d. wyrażenia przez Radę Republiki wotum nieufności;
   e. upływu kadencji.
  3. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady stwierdza Prezydent.
  4. Prezydent zarządza oraz przeprowadza wybory na urząd Sekretarza Rady w ciągu siedmiu dni od opróżnienia urzędu.

  Rozdział IV
  PREZYDENT

  Art. 16.

  Prezydent jest głową państwa.

  Art. 17.

  Prezydent wydaje rozporządzenia.

  Art. 18.

  1. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na sześciomiesięczną kadencję.
  2. Opróżnienie urzędu Prezydenta następuje w przypadku:
   a. zrzeczenia się urzędu;
   b. utraty obywatelstwa baridajskiego;
   c. opuszczenia Republiki Baridas na czas dłuższy niż 30 dni;
   d. wyrażenia przez Radę Republiki wotum nieufności większością ⅔ głosów;
   e. upływu kadencji.
  3. Opróżnienie urzędu Prezydenta stwierdza Sekretarz Rady, za zgodą Rady Republiki.
  4. Sekretarz Rady zarządza oraz przeprowadza wybory na urząd Prezydenta w ciągu siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu.

  Art. 19.

  Prezydent prowadzi politykę zagraniczną Republiki Baridas, w szczególności:

  1. zawiera i wypowiada umowy międzynarodowe;
  2. powołuje i odwołuje przedstawicieli Republiki Baridas oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych państw.

  Art. 20.

  Prezydent wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania:

  1. określone w przepisach prawa;
  2. nieobsadzonych urzędów;
  3. niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

  Rozdział V
  STAN WYJĄTKOWY

  Art. 21.

  1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania państwa, w szczególności w przypadku braku funkcjonowania istotnych organów państwa, a także zagrożenia jego integralności terytorialnej
  2. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent przejmuje kompetencje, obowiązki i zadania władzy ustawodawczej.

  Art. 22.

  Prezydent zobowiązany jest niezwłocznie uchylić stan wyjątkowy niezwłocznie po ustaniu przesłanek jego wprowadzenia.

  Art. 23.

  1. Stan wyjątkowy ogłaszany jest przez Prezydenta. Rada Republiki w ciągu trzech dni od ogłoszenia zatwierdza lub odrzuca wprowadzenie stanu wyjątkowego.
  2. W przypadku braku odrzucenia wprowadzenia stanu wyjątkowego, o którym mowa w ust. 1, wprowadzenie stanu wyjątkowego uznaje się za zatwierdzone.

  Rozdział VI
  PRZEPISY KOŃCOWE

  Art. 24.

  Traci moc Konstytucja Republiki Baridas z dnia 19 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 6).

  Art. 25.

  Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej bezwzględną większością głosów za zgodą Prezydenta.

  Art. 26.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 • Za.


 • Skoro Prezydent może nie uznawać woli Narodu tj. odrzucać przegłosowane akty Rady to jestem przeciw.

  PS: Jeśli mamy iść w tym kierunku to chyba będę musiał opuścić ten grajdołek byście mieli więcej swobody, bo nie chcę przeszkadzać.


 • Zabawny przytyk, szczególnie jak na zwolennika monarchii z odchyłami despotycznymi. Niemniej wstrzymuję się z wielu przyczyn, brakuje jakiejkolwiek dyskusji nad ustawą zasadniczą. Dodatkowo nie jestem zwolennikiem rozkładania na części "małą" i "właściwą", jednakże zastanawia mnie wielce aktywność i zaangażowanie obywateli baridajskich, choć może powinienem dobitnie podkreślić ich brak.


 • ZA


 • Zdaję sobie sprawę, że nie jest to właściwe miejsce do wszczynania dyskusji, ale:

  @laurẽt-gedeon-i napisał w [Głosowanie] Mała konstytucja:

  Skoro Prezydent może nie uznawać woli Narodu tj. odrzucać przegłosowane akty Rady to jestem przeciw.

  Mam wrażenie, że te słowa przez at Aterów powtarzane są jak mantra, natomiast warto zauważyć, co następuje:

  1. takie przepisy, tj. pozwalające prezydentowi odrzucić akty przegłosowane przez Radę, obecnie obowiązują — konstytucja ich nie zmienia, bo taki był cel tej konstytucji, by nie zmieniać zanadto obowiązującego ustroju
  2. nowa konstytucja łata w niektórych miejscach przepisy, które w ostatnim czasie okazały się być paraliżujące dla Baridasu oraz dodaje przepisy pozwalające nam na uczestniczenie w instytucjach Unii

  Głosowanie przeciwko tej konstytucji nie sprawi, że prezydent nie będzie miał prawa odrzucić przegłosowanej ustawy. Sprawi jedynie, że delegowanie przedstawicieli Baridasu do organów Unii będzie dalej odkładane w czasie.


 • Głosuję ZA


 • To dobry projekt, chociaż razi brak odmiany słowa "Baridas". Głosuję za.


 • Szanowna Rado,

  martwi bardzo mocno frekwencja jednak głosowanie uznaję za zakończone.

  Oddano 4 głosy za, jeden głos przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Oznajmiam, że nowa ustawa zasadnicza została przyjęta.


 • Szanowni,

  podpisałem oraz opublikowałem nową Konstytucję: https://www.uniapanstw.pl/prawo/pokaz/65


 • @markus-arped W tym kontekście tradycja nakazuje go nie odmieniać.


 • @ola-marcjan-chojnacka No tradycyjnie to od jakiś co najmniej ośmiu lat odmieniamy.


 • @adrian-józef-alatristé 18 to więcej, niż 8. Nie wiem, czego Was tam na stiduach w Grodzisku nauczyli, ale krótsze nie zawsze oznacza lepsze 👛