• Dobrze wiemy, ze obecny traktat wymaga pewnych poprawek. Co wiecej obecna rozdmuchana polityka tak naprawdę nie sprawdza się. Dlatego tez przedstawiam propozycje nowego traktatu zrobioną przez Wojciecha Hergemona. Zmiany są wyboldowane. Zapraszam wszystkich do opinii lub innych propozycji

  Artykuł 1.

  Niniejszym Traktatem Wysokie Umawiające się Strony ustanawiają między
  sobą Unię Niepodległych Państw jako Kraje Stowarzyszone.

  Artykuł 2.

  Unia Niepodległych Państw stawia sobie następujące cele:
  a) popierania wspólnotowego i przyjacielskiego charakteru Wspólnoty
  Unijnej, poprzez rozwój wzajemnych stosunków w dobrej wierze i zgodnie
  z porządkiem prawnym,
  b) umacnianie i pielęgnację polskiej idei mikronacyjnej, poprzez
  wprowadzenie jej w standardy trzeciej dekady XXI, z poszanowaniem
  dwudziestu pięciu lat jej dorobku kulturowego,
  c) rozwijanie ścisłej współpracy wspólnotowej, w uznaniu i
  poszanowaniu swej suwerenności i odmiennej tożsamości narodowej,
  d) popieranie zrównoważonego i trwałego postępu technicznego, w
  szczególności poprzez utworzenie, rozwijanie i utrzymywanie wspólnej
  przestrzeni informatycznej, obejmującej docelowo wszystkie systemy
  potrzebne do życia w wirtualnym państwie.

  Artykuł 3.

  1. W celu osiągnięcia celów, o których mowa w artykule 2.,
   działalność Wspólnoty Unijnej obejmuje:
   a) utrzymywanie i rozwijanie wspólnotowego systemu informatycznego,
   b) politykę współpracy na rzecz rozwoju,
   c) wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej,
   d) wspieranie badań naukowych i postępu technicznego,
   e) zwiększenie spójności terytorialnej oraz solidarności między
   Krajami Stowarzyszonymi,
   f) politykę ochrony bogatej różnorodności kulturowej i jęzkowej,
   g) ustanowienie unii walutowej,
   h) współpracę na polu wzajemnego honorowania tytułów i dyplomów,
   i) wspólną politykę w dziedzinie transportu,
   j) wspólną politykę w dziedzinie edukacji, przyczyniającą się do
   osiągnięcia jej wysokiej jakości,
   k) współpracę w zakresie tworzenia treści i kreowaniu narracji Unii,
   l) współpracę w dziedzinie spraw wewnętrznych.
  2. Działanie Wspólnoty Unijnej nie wykracza poza to, co jest konieczne
   do osiągnięcia celów niniejszego Traktatu.

  Artykuł 4.

  Wspólnota Unijna w szczególności czuwa nad spójnością całości
  swych działań zewnętrznych, podejmowanych w ramach polityk w
  dziedzinie stosunków zagranicznych, bezpieczeństwa, gospodarki i
  rozwoju. Rada Unii jest odpowiedzialna za
  zapewnienie takiej spójności. Gwarantuje ona realizację tych
  polityk w ramach swoich kompetencji. W szczególności Kraje
  Stowarzyszone wyrzekają się stosowania przemocy we wzajemnych
  relacjach, jak również zobowiązują się prowadzić politykę zagraniczną
  w sposób lojalny względem siebie, z poszanowaniem istotnych interesów.

  Artykuł 5.

  1. Kompetencje wyłączne Wspólnoty Unijnej obejmują:
   a) wspólne sądownictwo, wraz z prawami postępowania przed tymże,
   b) regularne siły zbrojne, właściwe i konieczne do realizacji zadań
   obrony wspólnej,
   c) utrzymanie wspólnych systemów informatycznych,
   d) unię walutową,
   e) tytulaturę unijną,
   f) symbolikę unijną.
   2. Wspólnota Unijna posiada kompetencję ustawodawczą, z zastrzeżeniem pierwszeństwa regulacji krajowych.

  2. Wspólnota Unijna działa w granicach kompetencji powierzonych jej
   niniejszym Traktatem oraz celów w nim wyznaczonych.

  3. W dziedzinach, które nie należą do jej kompetencji wyłącznej,
   Wspólnota Unijna podejmuje działania, zgodnie z zasadą
   pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele
   proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób
   wystarczający przez Kraje Stowarzyszone, natomiast z uwagi na
   rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich
   osiągnięcie na poziomie Wspólnoty Unijnej.

  Artykuł 6.

  1. Wspólnota Unijna dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi,
   które zapewniają spójność i ciągłość działań podejmowanych dla
   osiągnięcia jej celów, przy poszanowaniu i rozwijaniu dorobku
   wspólnotowego.
  2. Zadania powierzone Wspólnocie Unijnej wykonują następujące
   instytucje: Prezydent Unii, Rada Unii, Trybunał
   Sprawiedliwości, Komitet Inżynieryjny, Mąż Stanu.
  3. Każda z tych instytucji działa w granicach uprawnień przyznanych
   jej niniejszym Traktatem.

  OBYWATELSTWO

  Artykuł 7.

  1. Ustanawia się obywatelstwo Unii.
  2. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Kraju
   Stowarzyszonego. W przypadku, w jakim prawo krajowe nie przewiduje
   obywatelstw, obywatelstwo Unii przysługuje mieszkańcowi Kraju
   Stowarzyszonego na zasadach ustalonych prawem krajowym.
  3. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom
   przewidzianym w niniejszym Traktacie.
  4. Każdy obywatel Unii ma prawo petycji do Prezydenta Unii w
   sprawach objętych zakresem działalności Unii, które dotyczą go
   bezpośrednio.
  5. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego wypowiadania się i
   przeglądania forów publicznych Krajów Stowarzyszonych, z zastrzeżeniem
   ograniczeń i warunków przewidzianych w niniejszym Traktacie.
  6. Równoległe posiadanie obywatelstw Krajów Stowarzyszonych nie może
   być przyczyną ograniczenia praw w żadnym z nich.

  RADA UNII

  Artykuł 8.

  1. Rada Unii składa się z przedstawicieli Krajów Stowarzyszonych wybieranych w powszechnych i bezpośrednich wyborach na 3 miesięczną kadencję oraz Prezydenta Unii.

  2. Na czele Rady Unii stoi Prezydent Unii wybierany w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach przez wszystkich obywateli Unii.

  Artykuł 9.

  1. Rada Unii dąży do zwiększenia integracji Krajów Stowarzyszonych, w szczególności uchwalając uchwały i ustawy. Ustawy Rady Unii obowiązują we wszystkich Krajach stowarzyszonych, przy czym pierwszeństwo posiada prawo Kraju stowarzyszonego.
  2. Rada Unii podejmuje uchwały i ustawy większością głosów, w obecności ponad połowy członków. Ustawy Rady Unii regulujące nową materię wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
  3. Obrady Rady Unii są jawne, przy czym jawność może zostać wyłączona większością głosów.
  4. Przedstawiciel Kraju stowarzyszonego posiada głos o sile stanowiącej pierwiastek z trzeciego stopnia z liczby głosujących w wyborach do Rady Unii zaokrąglonej do liczby całkowitej nie mniejszej niż jeden, zgodnie z zasadami matematyki. Prezydent Unii posiada jeden głos.

  Artykuł 10.

  1. Rada Unii stanowi władze wykonawczą i nadaje Wspólnocie impulsy niezbędne do jej rozwoju, a także określa jej ogólne kierunki polityczne.

  2. Prezydent Unii reprezentuje Wspólnotę Unijną na arenie międzynarodowej, z zastrzeżeniem pierwszeństwa polityki zagranicznej realizowanej przez Kraje Stowarzyszone.

  TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

  Artykuł 11.

  1. Trybunał Sprawiedliwości składa się z ośmiu sędziów.
  2. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości tego zażąda, Wspólne Zgromadzenie,
   stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę sędziów oraz wprowadzić
   niezbędne zmiany w ustępie 1 niniejszego artykułu.
  3. Trybunał Sprawiedliwości obraduje na posiedzeniach plenarnych. Może
   jednak  tworzyć tymczasowe izby złożone z losowo wybranych, dwóch lub
   czterech sędziów do rozstrzygania niektórych kategorii spraw, na
   warunkach przewidzianych w ustanowionym w tym celu regulaminie.
  4. Trybunał Sprawiedliwości obraduje na posiedzeniach plenarnych gdy
   Kraj Stowarzyszony lub instytucja Wspólnoty, które są stroną w
   postępowaniu, tego zażądają.
  5. Trybunał Sprawiedliwości orzeka na podstawie prawa lokalnego i, w
   odpowiednim przypadku, obowiązującego zwyczaju Kraju Stowarzyszonego.
   Do rozstrzygania niektórych kategorii spraw może orzekać na podstawie
   prawa unijnego, na warunkach przewidzianych w ustanowionym w tym celu
   regulaminie.
   6. Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów Rady
   Unii.
  6. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że Kraj Stowarzyszony
   uchybiło jednemu ze zobowiązań, które na nim ciążą na mocy
   niniejszego Traktatu, państwo to jest zobowiązane podjąć środki,
   które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

  Artykuł 12.

  1. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości są wybierani spośród osób o
  niekwestionowanej niezależności i mających kwalifikacje wymagane do
  zajmowania stanowisk sądowych, są oni wybierani przez Radę Unii na okres sześciu miesięcy. Co trzy miesiące następuje

  częściowa wymiana składu sędziowskiego. Ustępujący członkowie mogą być
  mianowani ponownie.
  2. Jeśli członek Trybunału nie spełnia już warunków koniecznych do
  wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia,
  Rada Unii może go zdymisjonować na żądanie Trybunału.

  KOMITET INŻYNIERYJNY

  Artykuł 13.

  1. Komitet agreguje realizację wszystkich przekazanych mu instrukcji i
   wniosków w sposób jawny i ogólnodostępny, w ramach jednego serwisu do
   którego dostęp posiada ogół obywateli Unii.
  2. Priorytet realizacji instrukcji i wniosków zostaje uchwalony przez
   Komitet w sposób jawny i ogólnodostępny.

  Artykuł 14.

  1. Komitet Inżynieryjny składa się z członków, wybieranych ze względu
   na swoje ogólne kwalifikacje i których niezależność jest
   niekwestionowana.
  2. Członkami Komitetu mogą zostać wyłącznie obywatele Krajów Stowarzyszonych.
  3. Członkowie Komitetu są w pełni niezależni w wykonywaniu swych
   funkcji, w ogólnym interesie Wspólnoty.
  4. W wykonywaniu swych obowiązków, poza procedurami zawartymi w
   Traktacie, nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od
   żadnego rządu lub jakiegokolwiek organu. Powstrzymują się od
   wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich funkcji. Każdy
   Kraj Stowarzyszony zobowiązuje się szanować tę zasadę i nie
   dążyć do wywierania wpływu na członków Komitetu przy wykonywaniu
   przez nich zadań.
  5. Rządy Krajów Stowarzyszonych mianują członków Komitetu na czas nieokreślony.
  6. Jeśli członek Komitetu nie spełnia już warunków koniecznych do
   wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia,
   Trybunał Sprawiedliwości może go zdymisjonować, na wniosek Rady lub
   Komitetu. Niniejszy artykuł nie przesądza o możliwości tymczasowego
   odebrania członkowi powierzonych mu uprawnień, jeżeli wymaga tego
   interes członków Wspólnoty.
  7. Członkowie komitetu, na czas swojej kadencji, posługują się
   wyłącznie przypisanymi im bezpośrednio dostępami administratorskimi,
   szczegółowe zasady bezpieczeństwa zostaną uchwalone w regulaminie
   wewnętrznym Komitetu.
  8. W przypadku rezygnacji lub dymisji, członek Komitetu permanentnie
   traci dostęp, udzielony mu do celu pełnienia obowiązków.

  MĄŻ STANU

  Artykuł 15.

  1. Rządy Krajów Stowarzyszonych nominują za wspólnym porozumieniem
   osobę, którą zamierzają mianować na stanowisko Męża Stanu.
  2. Mąż Stanu, sprawując swoje obowiązki:
   a) reprezentuje ogół członków Unii w świecie realnym, w szczególności
   przed hostingodawcą, prowadząc zbiórki na opłacenie hostingu i
   realizując bieżące płatności za hosting,
   b) dysponuje wszystkimi hasłami dostępowymi, w tym hasłem głównym,
   udziela i odbiera dostęp do zasobów administracyjnych członkom
   Komitetu Inżynieryjnego,
   c) odpowiada za bezpieczeństwo ogółu serwisów Unii, wdrażając lub
   kierując wdrażaniem koniecznych środków bezpieczeństwa, a w
   szczególności dbając o zabezpieczanie kopii zapasowych, zabezpieczenia
   antyhackerskie, antyspamowe oraz antyklonowe.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Artykuł 16.

  Zmiana Traktatów stanowiących podstawę Unii może nastąpić wyłącznie w drodze jednomyślnej uchwały Rady Unii, przy czym na wniosek co najmniej 5 obywateli Unii zgłoszony w terminie 14 dni od jej ogłoszenia wymaga zatwierdzenia w drodze referendum przez wszystkich obywateli Unii.

  Artykuł 17.

  1. Każde wirtualne państwo może się ubiegać o członkostwo w Unii
   Niepodległych Państw. W tym celu składa ono swój wniosek Radzie Unii, która stanowi jednomyślnie o przyjęciu do Unii.
  2. Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w
   Traktatach stanowiących podstawę Unii Niepodległych Państw są
   przedmiotem umowy między Krajami Stowarzyszonymi a państwem
   ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez
   wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi
   wymogami konstytucyjnymi.

  Artykuł 18.

  Rady Unii, stanowiąc większością 3/4 głosów, może tymczasowo zawiesić nieaktywny Kraj
  Stowarzyszony w części jego praw członkowskich w takim zakresie, aby umożliwić działanie instytucjom Unii.

  Artykuł 19.

  1. Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony.
  2. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające
   się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

 • Jeżeli odpowiedzią na bolączki unii (tj. brak polityki) jest zrobienie z niej Sarmacji-bis, to nie tylko przyznaję rację niektórym moim kolegom, którzy mówili od początku o nieczystych zamiarach Teutońskich, ale i biję brawo do całkowicie otwartego i nieskrytego podejścia.

  Gdy przedstawiłem moją uwagę koautorce projektu na dość szczególny wymiar Unii, który został tu całkowicie zdeptany, tj. równość wszystkich jej członków, to stwierdziła, że przecież przewaga Teutonii nie jest taka duża.

  Pozostawiam to pod rozważenie posłom Sclavinii i Baridasu. 😉


 • No Król-Senior manipuluje,
  Przedstawione w dyskusji bylo 11 głosów dreamlandów które zostało przeliczone jako 4 glosy dla dreamaldnu. Skorygowalam mówiac ze przy 11 glosach sa to 2 glosy. Takze
  1-3 - jeden glos
  4-16 - dwa glosy - zarówno Baridas jak i Sclavinia maja po 4 członków.
  Baridas: Firanek, Kri, Ola, Sorcha
  Sclavinia: Joahim, Ludwik, Cillian i podobno Maciej
  takze nie widze zamachu na nic ale każdy lubi sobie dopowiadać.

  Nota bene jak faktycznie ktoryś z nas bedzie rozwijał się tak aby miec 16 aktywnych członków dla 3 głosów albo 43 mieszkańców zeby miec 4 głosy to ja tylko gratuluje takiemu państwu. Chociaż patrzac, że działamy na jednym forum (no he, he prawie wszyscy) to zdobywanie nowych mieszkańców powinno racjonalnie odbywać się równomiernie.


 • @joanna-izabela Zasadniczo to Cesarzowa raczy manipulować, bo było mówione o 11 głosach Dreamlandu w kontekście ostatniego podpisywania traktatu, a nie, że w wyborach będziemy mieli 11 głosów. XD

  Dwupaństwowcy... itd. Tego nie uwzględniliście.

  Natomiast, skoro ten punkt jest taki nieznaczący, (głosy ważone) to go wykreślcie z projektu i kontynuujmy bez niego.

  Gwoli ścisłości - obecni obywatele Teutońscy

  Wojciech Hergemon Ramael Joanna Izabela Andrzej Fryderyk Eugeniusz Maat Grzegorz Tomasz Czartoryski Gotfryd Slavik de Ruth Vladimir ik Lihtenštán Adam Jerzy Piastowski MvL Daniel Saryoni Sereus von Ahabejż Jahn Dagobard ik Mákovski Natalia Helena von Lichtenstein

  14 obywateli... 😄 może ktoś jeszcze wpadnie, co?


 • @Maciej-II Owszem jest to mozliwe natomiast tylko jezeli jest on tak bardzo przeszkadza wiekszej liczbie osob niz Maciejowi II

  Znowu Manipulujesz. Teutonia ma inny system obywatelstw niz KD. Nadajac je raz nie odbieramy wiec tyle jest. Natomiast po to w traktacie jest o glosowaniu w wyborach zeby bylo to liczba aktywnych osob - w tym momencie w senacie glosuja 4 osoby w Teutonii. Od czasu wejscia do Unii max 8

  Przypominam ze to nie jest projekt ustawy ze trzeba zglaszac poprawki tylko pokazana koncepcja do ogolnej dyskusji


 • @joanna-izabela Zasadniczo, to projekt jest stworzony na niekorzyść Baridasu i Sclavinii, podburzając fundament ich równości wobec swoich dotychczasowych partnerów.

  Patrząc na "prezydencką reprezentację wspólnoty na arenie zagranicznej" przez pryzmat ignorowania przez niektórych obywateli Teutońskich nielegalnego najazdu sarmackiego na terytoria sclavińskie, w połączeniu z wyborem tegoż przez ten tzw. "ogół obywatelski" (w którym teutonia ma większość), jest to kolejne uderzenie w sens unii jako organizacji Partnerów, a obranie kierunku na sarmatyzację unijnej struktury - każdy może sobie, ale głos w imieniu wszystkich ma ostatecznie jeden ośrodek - Teutonia.


 • @maciej-ii napisał w Nowy traktat unijny:

  Zasadniczo, to projekt jest stworzony na niekorzyść Baridasu i Sclavinii, podburzając fundament ich równości wobec swoich dotychczasowych partnerów.

  No 2 posty wcześniej wykazałam, ze...nie jest. Powtarzanie 10 razy kłamstwa nie sprawi, że będzie to prawdą.

  Patrząc na "prezydencką reprezentację wspólnoty na arenie zagranicznej" przez pryzmat ignorowania przez niektórych obywateli Teutońskich nielegalnego najazdu sarmackiego na terytoria sclavińskie, w połączeniu z wyborem tegoż przez ten tzw. "ogół obywatelski" (w którym teutonia ma większość), jest to kolejne uderzenie w sens unii jako organizacji Partnerów, a obranie kierunku na sarmatyzację unijnej struktury - każdy może sobie, ale głos w imieniu wszystkich ma ostatecznie jeden ośrodek - Teutonia.

  W tym momencie to osoba która napierdala w Sclavinie jesteś ty sam. Ponieważ powielasz sarmacka propagande jakoby Sclavinia byla wasalem Teutonii.


 • @maciej-ii mieszanie w to kwestii Sclavińsko-Sarmackiej jest niepotrzebne i nie na miejscu moim zdaniem.


 • O właśnie jeszcze Wojciech napisał mi o pomyśle -> wybory na prezydenta jako wybory elektorskie - każdy kraj ma swojego elektora i oni wybierają prezydenta, tak żeby podkreślić równość


 • @joanna-izabela To po co ci jest mechanizm głosu ważonego? Rozumiem, że celem projektu jest wykonywanie dodatkowych obliczeń matematycznych przy każdym głosowaniu?

  W tym momencie to osoba która napierdala w Sclavinie jesteś ty sam. Ponieważ powielasz sarmacka propagande jakoby Sclavinia byla wasalem Teutonii.

  Słucham? Raczej bronię Sclavińskiej suwerenności i niepodległości, w obliczu projektu narzucania jej woli z góry.

  @maciej-ii mieszanie w to kwestii Sclavińsko-Sarmackiej jest niepotrzebne i nie na miejscu moim zdaniem.

  Jest jak najbardziej istotne i przykro mi, że muszę w ogóle wskazywać, że powoduje to u mnie absmak, że niby tacy partnerzy, (co ponoć sclavińczyka na prezydenta unii chcą obrać! jak nam głosów zabraknie!) ale z drugiej strony legitymizują sarmacką okupację.


 • This post is deleted!

 • @maciej-ii napisał w Nowy traktat unijny:

  @joanna-izabela To po co ci jest mechanizm głosu ważonego? Rozumiem, że celem projektu jest wykonywanie dodatkowych obliczeń matematycznych przy każdym głosowaniu?

  Element grywalizacji. Pozornej rywalizacji. Element tez pozyskiwania nowych obywateli co sprawia, ze całość unii jest silniejsza.

  Słucham? Raczej bronię Sclavińskiej suwerenności i niepodległości, w obliczu projektu narzucania jej woli z góry.

  Na razie jedyne co bronisz to swojego ego.

  Jest jak najbardziej istotne i przykro mi, że muszę w ogóle wskazywać, że powoduje to u mnie absmak, że niby tacy partnerzy, (co ponoć sclavińczyka na prezydenta unii chcą obrać! jak nam głosów zabraknie!) ale z drugiej strony legitymizują sarmacką okupację.

  Teutonia w przeciwienstwie od KD oficjalnie pobiera Sclavinskie ziemie za co mi sie nie raz i nie dwa oberwalo. 😉


 • @joanna-izabela

  Element grywalizacji. Pozornej rywalizacji. Element tez pozyskiwania nowych obywateli co sprawia, ze całość unii jest silniejsza.

  No tak, przejęcie władzy z powodu liczby obywateli w międzypaństwowej wspólnocie opartej na równości to element pozornej rywalizacji i grywalizacji, pewnie też pozyskiwania nowych obywateli? Aha. Strasznie się wijecie w tym punkcie, dlatego będę drążył dalej: w jaki sposób przejęcie przez Teutonię zarządu nad Unią wpłynie na grywalizację? Natalia von Lichtenstein będzie teraz stawiała dworki z mocy prawa unijnego?

  Zasadniczo, to ta odpowiedź jest częściowo prawdziwa - bo jest to element grywalizacji dla Teutonii, która ucieka w ten sposób przed reformą konstytucyjną, która zapewni jej jakąkolwiek działalność polityczną - wynieśmy element "pozorno-rywalizacyjno-polityczny" poza nasz kraj i porządźmy sobie nad innymi narodami.

  Na razie jedyne co bronisz to swojego ego.

  Wut?

  Teutonia w przeciwienstwie od KD oficjalnie pobiera Sclavinskie ziemie za co mi sie nie raz i nie dwa oberwalo.

  Obywatele Teutońscy robią jedno, a cesarzowa drugie... Patrz punkt pierwszy.


 • @joanna-izabela napisał w Nowy traktat unijny:

  Teutonia w przeciwienstwie od KD oficjalnie pobiera Sclavinskie ziemie za co mi sie nie raz i nie dwa oberwalo. 😉

  Od początku stawialiśmy sprawę jasno. Zachowujemy życzliwą neutralność w tej sprawie i powstrzymujemy się od zajęcia stanowiska. Nie wiem, dlaczego teraz został z tego zrobiony zarzut.


 • Zasadniczo, to ta odpowiedź jest częściowo prawdziwa - bo jest to element grywalizacji dla Teutonii, która ucieka w ten sposób przed reformą konstytucyjną, która zapewni jej jakąkolwiek działalność polityczną - wynieśmy element "pozorno-rywalizacyjno-polityczny" poza nasz kraj i porządźmy sobie nad innymi narodami.

  Odpowiedz jest prawdziwa dla kazdego kto jakos mial doczynienia z grami.

  Od początku stawialiśmy sprawę jasno. Zachowujemy życzliwą neutralność w tej sprawie i powstrzymujemy się od zajęcia stanowiska. Nie wiem, dlaczego teraz został z tego zrobiony zarzut.

  Został podkreślony fakt, że jednak jesteśmy mocno sojuszniczo z Sclavinia co pokazuje tylko slabość krzyczenia Macieja.

  Maciej próba nastawiania na siebie Państw Unii nie sprawi ze argumenty twoje są z dupy. Co wiecej wydaje mi się, że jednak wystarczająco sie wspieramy, żeby twoja osoba która używa i przeżuwa sprawę Sclavinii w tym momencie dzialala na twoja korzyść. Wiesz jednak zebraliśmy sporo osób które nie są podatne manipulacji.

  Jako, że nie widze tutaj merytorycznej dyskusji, jedynie jakieś sapy biednego człowieka bo ktoś przedstawił projekt kontr do jego świetego traktatu to poczekam na inne wypowiedzi.


 • @joanna-izabela Obawiam się, że powyższa wypowiedź nie tylko zawiera w sobie dużo prostactwa i pomówień, co jest smutne, ale i dalej nie odpowiada na moje pytania.

  Zadam ponownie te same pytania, ponieważ obawiam się, że nie docierają do rozpalonej głowy cesarzowej.

  1. W jaki sposób system głosów ważonych wpłynie pozytywnie na działalność UNP jako wspólnoty niepodległych państw?

  2. W jaki sposób wybór prezydenta większością głosów obywateli wpłynie pozytywnie na działalność UNP jako wspólnoty niepodległych państw?

  3. Po co organowi legislacyjno-wykonawczemu, opartemu w całości na dyktacie większościowym możliwość wydawania dowolnej liczby aktów prawnych niższego rzędu niż prawo krajowe?

  Podstawiam gotowe odpowiedzi:

  1. Nie wpłynie w żaden sposób pozytywnie, bo jedyne co gwarantuje, to dyktat większych nad mniejszymi - co nigdy nie było założeniem projektu i przypomnę- było katalizatorem do wyjścia krajów stowarzyszonych z KS.

  2. Nie wpłynie w żaden sposób pozytywnie, gdyż nie było u nas dotychczas problemu w podejmowaniu decyzji. Jest to sposób dla Teutonii na zachowanie bezpiecznego status quo z cesarzową na czele i danie teutońskim politykom na pożarcie biednych krajów... w końcu mają większość.

  3. Po nic. Nie wpłynie to w żaden sposób na częstotliwość ani jakość wydawanego prawa. Ba! Spowoduje, że wydawanie uchwał poniżej prawa krajowego nie będzie miało sensu lub będzie prowadziło do napięć między unijną większością, a ludźmi z krajów stowarzyszonych.


  1. W jaki sposób system głosów ważonych wpłynie pozytywnie na działalność UNP jako wspólnoty niepodległych państw?

  Małej zachęty do pozyskiwania aktywnych obywateli, takich którzy chociaż głosują. Każdy kraj ma głos swój - przynajmniej 1 wiec nikt nie będzie pominięty. Patrząc na wzorze jest wręcz niemożliwe żeby dostać więcej niż 2 glosy - które na razie mają wszyscy.

  1. W jaki sposób wybór prezydenta większością głosów obywateli wpłynie pozytywnie na działalność UNP jako wspólnoty niepodległych państw?

  Wybór jednego organu jako wspólnota jak wpłynie na morale obywateli. To ze jednak jesteśmy całością? Polecam tez przeczytać korekcje pomysłu na glosy elektorskie na prezydenta, Dzięki czemu pozbędziemy się tej niesamowitej obawy o liczbę obywateli jednego kraju.

  1. Po co organowi legislacyjno-wykonawczemu, opartemu w całości na dyktacie większościowym możliwość wydawania dowolnej liczby aktów prawnych niższego rzędu niż prawo krajowe?

  Większość aktów prawnych może być wspólne. Prawda jest taka, że większości nie chce się tworzyć własnego prawa. Daje to obecnie większe pole do manewru niż teraz - gdzie zajmujemy się perdołami których nikt nie chce ruszyć Natomiast nie zamyka niezależności każdego kraju.


 • @maciej-ii Proponowałabym Ci poszukać problemu na własnym podwórku. Bo tak się właśnie składa, że panujący JKM Aleksander osobiście wpłacił pieniądze na podwaliny tejże Bazylei. Czy idąc twoim tokiem rozumowania, powinniśmy posądzać go o granie do przeciwnej bramki ze Sclavinią?

  Poza tym odwoływanie się do tego argumentu to jak sprowadzanie sensu istnienia UNP do źle rozumianego sprzymierzenia przeciwko Sarmacji. Bo najwidoczniej twoim zdaniem akceptowalne jest wyłącznie bezkrytyczne podążanie za umówionym scenariuszem. Bardzo chcę wierzyć, że tak nie jest.

  Mam swoje zdanie na temat konfliktu KS-Sclav, ugruntowane wcześniejszą analizą i gromadzeniem danych. Ostatecznie nie chcę się w to mieszać ani być mieszana.


  1. Przedstawiciel Kraju stowarzyszonego posiada głos o sile stanowiącej pierwiastek z trzeciego stopnia z liczby głosujących w wyborach do Rady Unii zaokrąglonej do liczby całkowitej nie mniejszej niż jeden, zgodnie z zasadami matematyki. Prezydent Unii posiada jeden głos.

  WUT?

  Nie lepiej jak Pan Bóg przykazał zrobić ,,jedno państwo- jeden głos"?


 • @natalia-helena-von-lichtenstein napisał w Nowy traktat unijny:

  @maciej-ii Proponowałabym Ci poszukać problemu na własnym podwórku. Bo tak się właśnie składa, że panujący JKM Aleksander osobiście wpłacił pieniądze na podwaliny tejże Bazylei. Czy idąc twoim tokiem rozumowania, powinniśmy posądzać go o granie do przeciwnej bramki ze Sclavinią?

  Od kiedy król Dreamlandu i Scholandii prowadzi politykę zagraniczną Królestwa Dreamlandu? 😉