[Debata]Pomysły na nową Konstytucję


 • WItajcie! W tym temacie chciałabym zbierać pomysły na zmianę obecnej Konstytucji; chcę, aby był to jeden wniosek, a nie kilka poprawek, jak to się robi w KS, gdzie otwierasz akt prawny, a połowa skreślona/usunięta, druga połowa zmieniona, a reszta i tak jest nieważna.

  Po pierwsze, to mam dwa pomysły ne temat dosyć ogólnikowy: Prezydent.

  pomysł 1: powierzenie większych uprawnień Prezydentowi - podpisywanie umów zagranicznych bez konieczności ratyfikacji lub np. możliwość wydawania postanowień w bardziej błachych sprawach bez konsultacji z Radą - ten wariant raczej nie znajdzie fanów, jednalk pisze o nim i tak 😉
  Oczywiście tutaj byłoby wprowadzone zmiany poniższe w Radzie (kwestia kto jest Sekretarzem i co robi itp.).

  pomysł 2: wywalenie urzędu prezydenta i losowy wybór osoby upoważnionej w danej sprawie do pełnienia funkcji przedstawicielstwa Baridasu, przy zmianie Rady w organ kolektywny, czyli nie posiadający nadrzędnego urzędnika; w tej sytuacji Sekretarz byłby tylko i wyłącznie odpowiedzialny za rozpoczynanie i ogarnianie głosowań (debatę może zacząć przecież każdy), i byłby osobą o najwiekszym stazu mikronacyjnym spośród obywateli Baridasu, jeśli nie spełnione byłyby dwie przesłanki, a mianowicie:

  1. Osoba ta nie zgadza się na pełnienie tej funkcji;
  2. Rada przegłosowywuje wobec tej osoby wotum nieufności. (co już istnieje; zrzeczenie urzędu jednak to nie to samo, co brak zgody osoby zainteresowanej na jego objęcie - tutaj do objęcia nie doszło).

  W tej sytuacji to Rada sprawowałaby władzę w Baridasie, już nie tylko na papierze, a w rzeczywistości.

  Czy w przypadku przyjęcia powyższego modelu obowiązków/wyboru Sekretarza jego kadencyjność ma sens? Nie sądzę. Tak samo w przypadku Prezydenta (jeśli zostawiamy to); w każdym momencie można przecież zgłosić wniosek o wotum nieufności.

  Rozdział IV - do wywalenia. Pomijając wspominanie o Księciu Sarmacji, coś podobnego chciałabym zarwzeć w uchwale o samorządzie terytorialnym (chcę aby byli lennicy, a obecnie obywatele Republiki, dalej mogli tam sprawować władzę, zupełnie zgodnie z prawem, i przy jednoczesnym szacunku wobec nich, w związku z czym nie chcę sztywnego podziału terytorialnego - ale to temat na osobna debatę.)

  Proszę o konkretne pomysły, chcę w ciągu tygodnia przedstawić wstępny projekt pod debatę.


 • @Ola-Marcjan-Chojnacka napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  pomysł 2: wywalenie urzędu prezydenta i losowy wybór osoby upoważnionej w danej sprawie do pełnienia funkcji przedstawicielstwa Baridasu, przy zmianie Rady w organ kolektywny, czyli nie posiadający nadrzędnego urzędnika; w tej sytuacji Sekretarz byłby tylko i wyłącznie odpowiedzialny za rozpoczynanie i ogarnianie głosowań (debatę może zacząć przecież każdy), i byłby osobą o najwiekszym stazu mikronacyjnym spośród obywateli Baridasu, jeśli nie spełnione byłyby dwie przesłanki, a mianowicie:

  1. Osoba ta nie zgadza się na pełnienie tej funkcji;
  2. Rada przegłosowywuje wobec tej osoby wotum nieufności. (co już istnieje; zrzeczenie urzędu jednak to nie to samo, co brak zgody osoby zainteresowanej na jego objęcie - tutaj do objęcia nie doszło).

  W tej sytuacji to Rada sprawowałaby władzę w Baridasie, już nie tylko na papierze, a w rzeczywistości.

  Mnie akurat najbardziej odpowiada pomysł 2, tylko ciekawi mnie z jakiego klucza by był losowy wybór osoby upoważnionej w danej sprawie do pełnienia funkcji przedstawicielstwa Baridasu?


 • Szanowna Rado,

  pomysł numer dwa nie wydaje się być zbyt realnym do realizacji. Ponadto Rada jest organem kolektywnym, jej członkami są przecież wszyscy obywatele Republiki Baridasu. Dodatkowo rolą Sekretarza jest właśnie rozpoczynanie i ogarnianie głosowań oraz przekazywanie przegłosowanego aktu do podpisania Prezydentowi. Debatę i przedstawić projekt może każdy.

  Co do kadencyjności Sekretarza to właśnie ostatnio również się nad tym zacząłem zastanawiać czy jest to właściwe.

  Pomysł numer jeden, co ma na celu pominięcie społeczeństwa przy ratyfikowaniu umów międzynarodowych? Co do zwiększenia uprawnień do uchwalania aktów prawnych mniejszego rzędu to się zgodzę i wezmę pod uwagę w swoich propozycjach projektu konstytucji.

  Jeśli taka wola to przedstawię projekty w formie oddzielnych nowych aktów prawnych zamiast poprawek.


 • podpisywanie umów zagranicznych bez konieczności ratyfikacji

  Absolutnie nie. Rozumiem np. wydawanie dekretów z mocą ustawy, ale ratyfikowanie umów międzynarodowych zdecydowanie powinno pozostać w kompetencjach jakiegoś organu kolegialnego. W przeciwnym przypadku wystarczy jeden debil, żeby zawrzeć wiążącą umowę z innym państwem, np. wciągnięcie się w kolejną unię na nierównych prawach.

  Nie mam jakiejś specjalnej wizji co do konstytucji, ale jeżeli chodzi o rolę prezydenta, to widziałbym go jako silny urząd na chwiejnym stołku:

  • dosyć szeroki wachlarz kompetencji, możliwość stanowienia powszechnie obowiązującego prawa bez udziału rady (chociaż prawo stanowione przez rade nadal byłoby wyżej w hierarchii); będzie faktycznie warto się bić o fotel prezydenta,
  • krótka kadencja (maksymalnie 2 miesiące): przerób osób na najwyższym stołku i częste organizowanie wyborów (jeżeli są chętni) może działać stymulująco; zakładam przedłużanie kadencji z automatu w przypadku braku chętnych poza obecnie urzędującym prezydentem, oraz
  • usuwanie prezydenta z urzędu przez radę bezwzględną większością głosów: żeby prezydent nie czuł się za pewnie ze swoimi licznymi uprawnieniami oraz żeby dało się łatwo usunąć kogoś, komu odjebało/

 • Szanowna Rado,

  biorąc pod uwagę powyższe pomysły przedstawiam pod dyskusję projekt nowej konstytucji. Według niej Baridas miałby formę państwa federacyjnego, zainspirowało mnie do tego poprzednie nazewnictwo jednostek administracyjnych oraz pomysł na gubernie. Szerzej odniosę się do pomysłów zawartych w tym projekcie w drodze dyskusji.

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Baridasu

  My, Naród Baridajski,
  pragnąc wolności, sprawiedliwości i pokoju,
  dla naszego i wszystkich pokoleń przyszłych,
  chcąc zapewnić ład wewnętrzny
  oraz zabezpieczyć przyszłość dla nas i naszych potomków,
  ustanawiamy i przyjmujemy tę oto
  Konstytucję Stanów Zjednoczonych Baridasu

  Artykuł I

  1. Republika Baridasu jest wolnym państwem prawa.
  2. Republika Baridasu jest dobrem wspólnym całego narodu baridajskiego.
  3. Republika Baridasu strzeże swojej integralności terytorialnej.
  4. Republika Baridasu strzeże równości, wolności, własności i bezpieczeństwa wszystkich swoich obywateli.

  Artykuł II

  1. Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności:
   a. Ustawa zasadnicza
   b. Umowy i traktaty międzynarodowe
   c. Ustawy kongresowe
   d. Rozporządzenia prezydenta
   e. Prawo stanowe i zwyczajowe
  2. Prawo, z wyłączeniem prawa stanowego i zwyczajowego, obowiązuje na całym terytorium Stanów Zjednoczonych Baridasu.
  3. Prawo stanowe obowiązuje jedynie na terytorium danego stanu.

  Artykuł III

  1. Władzę ustawodawczą sprawować będzie Kongres, który będzie się składać z wszystkich obywateli Republiki Baridasu.
  2. Naród sprawuje władzę i kontrolę nad działalnością władzy poprzez Kongres.
  3. Przewodniczący Kongresu wybierany jest w wyborach powszechnych.
  4. Przewodniczącym może zostać jedynie aktywny obywatel w rozumieniu przepisów prawa.
  5. Przewodniczący będzie złożony z urzędu w przypadku:
   a. Zrzeczenia się urzędu
   b. Zrzeczenia się, utraty lub pozbawienia obywatelstwa baridajskiego
   c. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
   d. Wyrażenia przez Kongres wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
  6. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi Republiki Baridasu.
  7. Przewodniczący zobowiązany jest do ogłoszenia debaty nad projektem ustawy nie krótszej niż 48 godzin oraz przedstawienia jej pod głosowanie trwające nie krócej niż 24 godziny.
  8. Kongres przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. W razie równości głosów ustawę uznaje się za odrzuconą.
  9. Przyjętą ustawę Przewodniczący Kongresu przedstawia do podpisania Prezydentowi.

  Artykuł IV

  1. Władza wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Republiki Baridasu. Będzie on sprawował swój urząd przez okres czterech miesięcy, wybierany jest w wyborach powszechnych.
  2. Prezydent będzie złożony z urzędu w przypadku:
   a. Zrzeczenia się urzędu
   b. Zrzeczenia się, utraty lub pozbawienia obywatelstwa baridajskiego
   c. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
   d. Wyrażenia przez Kongres wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
   e. Braku reelekcji na urząd Prezydenta Republiki Baridasu
  3. Prezydent jest głową państwa i jego przedstawicielem w relacjach zewnętrznych.
  4. Prezydent wprowadza prawa i obowiązki obowiązujące na terytorium Republiki Baridasu
  5. Prezydent podpisuje przyjęte ustawy zasadnicze, umowy i traktaty międzynarodowe i ustawy kongresowe lub odrzuca je przy kontrasygnacie Przewodniczącego Kongresu.
  6. Prezydent jest zobowiązany do opublikowania uchwalonego aktu prawnego w Dzienniku Praw.
  7. Prezydent posiada obywatelstwo baridajskie z mocy prawa.
  8. Prezydent nadaje obywatelstwo na wniosek osoby zainteresowanej, która:
   a. Jest osobą aktywną w rozumieniu systemowym
   b. Zamieszkuje terytorium Republiki Baridasu
  9. Prezydent nadaje obywatelstwo honorowe na wniosek Kongresu.
  10. Prezydent odbiera obywatelstwo osobie, która:
   a. Jest nieaktywna systemowo
   b. Jest nieaktywna na terytorium Republiki Baridasu przez okres co najmniej 30 dni
  11. Prezydent odbiera obywatelstwo na wniosek:
   a. Osoby zainteresowanej
   b. Kongresu
  12. Prezydent ma prawo do powoływania i odwoływania urzędników państwowych, w tym gubernatorów.
  13. Prezydent ma prawo do bezpośredniego uchwalania i podpisywania rozporządzeń prezydenckich, które muszą być zgodne z aktami pranymi wyższego rzędu.

  Artykuł V

  1. Władzę sądową stanowi Trybunał Sprawiedliwości, który orzeka na podstawie prawa i zwyczaju lokalnego.
  2. W wypadku niewydolności systemu Trybunału Sprawiedliwości, Prezydent Republiki Baridasu ma prawo powołać organ odpowiedni do realizacji zadań i obowiązków Trybunału.

  Artykuł VI

  1. Każdy Stan będzie uznawał centralne akty prawne wyższego rzędu oraz wszystkie akty prawne innych Stanów obowiązujących na ich terytorium.
  2. Kongres może przyjmować, tworzyć i organizować nowe Stany, jednak majątki prywatne stanowią nienaruszalną wartość bez względu na przynależność administracyjną.
  3. Republika Baridasu gwarantuje każdemu Stanowi wchodzącemu w skład Stanów Zjednoczonych Baridasu republikańską formę rządów, ochronę zewnętrzną i wewnętrzną.
  4. Republika Baridasu składa się następujących jednostek administracyjnych:
   a. Stan Arped lub Almera
   b. Stan Elia
   c. Stan Leśne Wybrzeże
   d. Stan Baridas Południowy lub Anduria
   e. Stan Nawia
   f. Stan Zielona Kraina
   g. Stan Amberia lub Gidena
   h. Dystrykt Melena
   i. Dystrykt Awara Południowa i Eislar
  5. Gubernatorzy mogą powołać Izbę Reprezentantów jako organ opiniotwórczy w sprawie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących spraw stanowych.

  Artykuł VII

  1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i państwa.
  2. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent lub Przewodniczący Kongresu przejmuje całość władzy ustawodawczej i wykonawczej.
  3. Stan wyjątkowy wprowadzany jest drogą ustawy kongresowej, uchwalony bezwzględną większością głosów lub na wniosek Prezydenta albo Przewodniczącego Kongresu, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.
  4. Ustawa kongresowa wprowadzająca stan wyjątkowy musi być podpisana przez Prezydenta oraz kontrasygnowana przez Przewodniczącego Kongresu, wyjątkiem jest sytuacja, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.

  Artykuł VIII

  1. Zmiana konstytucji może nastąpić jedynie drogą ustawy kongresowej, uchwaloną bezwzględną większością głosów.
  2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  3. Tracą moc wszystkie poprzednie ustawy zasadnicze.

 • @Adrian-Józef-Alatristé @Adrian-Józef-Alatristé Jak widać to republikańska demokracja jest nie na rękę. Jak tak dalej pójdzie to wyjdzie Wam monarchia.


 • @Laurẽt-Gedeon-I napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Jak tak dalej pójdzie to wyjdzie Wam monarchia.

  Jakim Wam?
  Ty nie czujesz się Baridajczykiem?


 • @Laurẽt-Gedeon-I

  Nie bardzo rozumiem. To odnośnie projektu? Starałem się zachować silną pozycje prezydenta jednak kontrolowanego przez przewodniczącego kongresu. Dodatkowo może zostać odwołany poprzez kongres drogą wotum nieufności, ponadto jego działania mogą zostać zablokowane poprzez ustawę kongresową. Ciągle to organ powszechny jest tym najważniejszym. Wydawało mi się to odpowiednim kompromisem między silną, centralną głową państwa a "rządami ludu".

  Chyba, że dotyczy to postów wcześniejszych to nie przeczę, że momentami jestem zaniepokojony ciągotami absolutystycznymi. Jednak nie wydaje mi się, by większość obywateli chciała powrotu monarchii, jeśli jednak by tak było to jestem w stanie podjąć dyskusje lub referendum. Dlatego dobrze by było jakby zwolennicy monarchii również działali.


 • @Sorcha-Raven napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Mnie akurat najbardziej odpowiada pomysł 2, tylko ciekawi mnie z jakiego klucza by był losowy wybór osoby upoważnionej w danej sprawie do pełnienia funkcji przedstawicielstwa Baridasu?

  Jak losowy to bez klucza 😉

  @Adrian-Józef-Alatristé napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Co do kadencyjności Sekretarza to właśnie ostatnio również się nad tym zacząłem zastanawiać czy jest to właściwe.
  Tak właściwie po głowie chodziło mi wywalenie kancelarii sekretarza, reszta poszła sama

  @Kristian-Arped napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Nie mam jakiejś specjalnej wizji co do konstytucji, ale jeżeli chodzi o rolę prezydenta, to widziałbym go jako silny urząd na chwiejnym stołku:

  • dosyć szeroki wachlarz kompetencji, możliwość stanowienia powszechnie obowiązującego prawa bez udziału rady (chociaż prawo stanowione przez rade nadal byłoby wyżej w hierarchii); będzie faktycznie warto się bić o fotel prezydenta,
  • krótka kadencja (maksymalnie 2 miesiące): przerób osób na najwyższym stołku i częste organizowanie wyborów (jeżeli są chętni) może działać stymulująco; zakładam przedłużanie kadencji z automatu w przypadku braku chętnych poza obecnie urzędującym prezydentem, oraz
  • usuwanie prezydenta z urzędu przez radę bezwzględną większością głosów: żeby prezydent nie czuł się za pewnie ze swoimi licznymi uprawnieniami oraz żeby dało się łatwo usunąć kogoś, komu odjebało/

  W sumie racja.

  @Adrian-Józef-Alatristé napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Szanowna Rado,

  Jak pisałam na dsc, nie podoba mi się dychotomia, że niby stany zjednoczone ale i republika.
  I powtórze jeszcze raz: Nie zagłosuję za niczym, co zawiera w sobie słowa "Republika" i Baridas", ale gdzie to drugie jest odmienione gdy oba pisane sa razem.

  1. Republika Baridasu gwarantuje każdemu Stanowi wchodzącemu w skład Stanów Zjednoczonych Baridasu republikańską formę rządów, ochronę zewnętrzną i wewnętrzną.
  2. Republika Baridasu składa się następujących jednostek administracyjnych:
   a. Stan Arped lub Almera
   b. Stan Elia
   c. Stan Leśne Wybrzeże
   d. Stan Baridas Południowy lub Anduria
   e. Stan Nawia
   f. Stan Zielona Kraina
   g. Stan Amberia lub Gidena
   h. Dystrykt Melena
   i. Dystrykt Awara Południowa i Eislar

  Po co sztywno dzielić, skoro nawet na dsc zgodziłeś się na dynamiczny podział? Po co edytować Konstytucję później?


 • @Ola-Marcjan-Chojnacka napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  @Sorcha-Raven napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Mnie akurat najbardziej odpowiada pomysł 2, tylko ciekawi mnie z jakiego klucza by był losowy wybór osoby upoważnionej w danej sprawie do pełnienia funkcji przedstawicielstwa Baridasu?

  Jak losowy to bez klucza 😉

  Tyż racja 😊


 • @Sorcha-Raven napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  @Laurẽt-Gedeon-I napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  Jak tak dalej pójdzie to wyjdzie Wam monarchia.

  Jakim Wam?
  Ty nie czujesz się Baridajczykiem?

  Czuję, ale ja bym nie szedł w tym kierunku 😉


 • @Adrian-Józef-Alatristé napisał w [Debata]Pomysły na nową Konstytucję:

  @Laurẽt-Gedeon-I

  Nie bardzo rozumiem. To odnośnie projektu?

  Chyba, że dotyczy to postów wcześniejszych to nie przeczę, że momentami jestem zaniepokojony ciągotami absolutystycznymi. Jednak nie wydaje mi się, by większość obywateli chciała powrotu monarchii, jeśli jednak by tak było to jestem w stanie podjąć dyskusje lub referendum. Dlatego dobrze by było jakby zwolennicy monarchii również działali.

  Ja też jestem zaniepokojony procedowaniem ważnych spraw. Jeśli chodzi o ustrój to jest jak jest, a teraz nie pora by go zmieniać, bo to nie jest najważniejsze. Myślę, że jest wiele ważniejszych spraw niż zmiana konstytucji.


 • @Laurẽt-Gedeon-I

  No poza traktatem to nie ma ważniejszej sprawy niż dostosowanie ustawy zasadniczej do nowych warunków.

  @Ola-Marcjan-Chojnacka przecież podział jest dynamiczny co tłumaczyłem na dsc. Art. VI ust. 2. pozwala na całkowitą dowolność tworzenia, dzielenia, reorganizacji i przenoszenia jednostek organizacyjnych. Jedyną stabilną wartością są majątki prywatne jako spadek po lennach, które są twardo ulokowane bez względu na przynależność organizacyjną. Spis został twardo podany ze względu na określenie stanu aktualnego, nie może być ziemi nie przypisanej do jakiejś jednostki administracyjnej.

  Dychotomia? Przecież to nie ma żadnej dychotomii, nazewnictwo można ujednolicić, przecież nawet realne Stany Zjednoczone Ameryki czy Meksyku są republikami.

  A co do fetyszu odnośnie nazewnictwa to nie mam na to wpływu i nie czuję się w jakikolwiek sposób zobowiązany do jego stosowania. Tak samo jak nie zamierzam nikogo poprawiać kiedy używa poprawnej formy Baridanin zamiast uzusowego Baridajczyk.

  Zawsze możesz zaproponować swój projekt albo nanieść swoje poprawki na mój.