• Wasza Cesarska Mość,

  W związku z tym, że otrzymałam od Grafa Wojciecha Hergemona Zamek Zielnyborski i miałam się o niego zatroszczyć, uznałam, że najlepiej będzie, gdy zostanie wykorzystany w słusznej sprawie. Nie ma nic gorszego niż patrzeć na to, jak niszczeje opustoszały. Proponuję zatem użyczenie go na potrzeby obecnego i przyszłych Namiestników. Użyczenie będzie nieodpłatne, liczę jednak na to, że to historyczne dla Cesarstwa miejsce będzie użytkowane z szacunkiem i utrzymywane w dobrym stanie. Zastrzegam jednak - jeśli Graf Wojciech Hergemon powróci i będzie chciał odzyskać swoje włości, należy mu je oddać w stanie niepogorszonym.

  Bardzo proszę o przeczytanie i wniesienie ewentualnych uwag.

  Jeżeli treść zostanie zaakceptowana, proszę o podpisanie.

  ***

  UMOWA UŻYCZENIA

  Zawarta dnia 06.04.2021r. w Zielnyborze pomiędzy:

  1. Natalią Heleną à la Triste von Hagsen de la Sparasan zamieszkałą w mieście Auterra Loardia, Cesarstwo Teutonii, zwaną dalej Użyczającym,

  a

  1. Cesarstwem Teutonii, zwanym dalej Biorącym do używania.

  mianowitej treści:

  § 1

  1. Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości znajdującej się w miejscowości Zielnybor, Cesarstwo Teutonii, składającej się z Zamku Zielnyborskiego oraz ziem przyległych.

  § 2

  1. Przedmiotem umowy użyczenia jest Zamek Zielnyborski oraz ziemie przyległe opisane w § 1.
  2. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Biorącego na następujące cele: Pałac Namiestnikowski
  3. Nieruchomość tą Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania.

  § 3

  1. Biorący do używania potwierdza, iż jest mu znany stan techniczny nieruchomości.
  2. Biorący do używania zobowiązuje się do przystosowania nieruchomości na potrzeby Pałacu Namiestnikowskiego.
  3. Biorący do używania zobowiązuje się utrzymywać nieruchomość w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

  § 4

  1. Biorący przyjmuje przedmiot umowy, określony w § 1, do używania na czas nieoznaczony.
  2. Biorący przyjmuje lokal do używania z wyłączeniem gabinetu należącego niegdyś do Grafa Wojciecha Hergemona, który ma pozostać zamknięty i nietknięty.

  § 5

  1. Biorący do używania zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele zgodne z jego przeznaczeniem.

  § 6

  1. Biorący do używania zobowiązuje się płacić wszelkie opłaty związane z użytkowaniem i utrzymywaniem nieruchomości w dobrym stanie technicznym i wizualnym.
  2. Biorący do używania obciążony zostanie również kosztami napraw, które okażą się niezbędne w trakcie trwania umowy.
  3. Biorący do używania ma prawo do dokonywania nakładów, które będą zwiększać wartość nieruchomości. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Użyczającego.

  § 7

  1. Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy Użyczającemu w przypadku, gdy wniosek o zwrot nieruchomości zostanie wystosowany przez prawowitego właściciela – Grafa Wojciecha Hergemona.
  2. Przedmiot umowy ma zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.

  § 8

  1. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia.
  2. Użyczający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli Biorący do używania:
   a/ używa przedmiotu umowy w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
   b/ dopuszcza się zwłoki w regulowaniu opłat wskazanych w § 6;
   c/ używa nieruchomości w sposób powodujący jego znaczne zniszczenie;

  § 9

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  …………………………………… Użyczający
  .......……………………………... Biorący w używanie


 • Nie mam przeciwskazań i oczywiście podpisuje
  1b3afedf-9be9-41f3-813b-2c76c5962e9c-image.png