Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT


 • Szanowny Panie Marszałku,
  Wysoka Izbo,

  Zgodnie z naszymi przemyśleniami pod rozwagę szanownych Senatorów biorę podwyższenia rangi naszego państwa na cesarstwo. Zmienioną Konstytucje publikuję poniżej.

  Dekret Króla
  o zmianie Konstytucji

  Konstytucja Cesarstwa Teutonii
  Idąc w ślady Hergoliena Wielkigo i Cesarza Jakoba, dumni z ich dokonań i rozkwitu kraju naszego, pamiętając o dziedzictwie i historii jakie nam pozostawili proklamujemy III Cesarstwo Teutonii.
  Jako naród teutoński, kierujący się zasadą lojalności, będziemy bronić naszych wolności, praw oraz ziem.
  Pomni zdarzeń, które doprowadziły do Teutońskiego Maja zwalczać będziemy wszelkie zakusy sił wrogich, wobec Siótr i Braci naszych.
  Na pamiątkę nowego etapu, ustanawiamy niniejszą Konstytucję Cesarstwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka

  Rozdział I: Cesarstwo Teutonii
  Artykuł 1 [Przepis wstępny]

  Cesarstwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

  Artykuł 2 [Prawo]

  1.Prawo Cesarstwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Cesarza i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
  2. Prawo Cesarstwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
  3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień

  Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

  1. Stolicą Cesarstwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
  2. Symbole Cesarstwa Teutonii określa ustawa.

  Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

  1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Cesarz wedle zasad unormowanych ustawą.
  2. Cesarz posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
  3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

  Rozdział II: Cesarz Teutonii
  Artykuł 5 [Rola Cesarza]

  1. Cesarz jest głową Teutonii i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
  2. Cesarz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Cesarstwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

  Artykuł 6 [Dekrety]

  1. Cesarz wydaje Dekrety.
  2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.
  3. Dekret Cesarza, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

  Artykuł 7 [Regent]

  1. Na czas swojej nieobecności Cesarz powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
  2. Cesarz odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
  3. Cesarz może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

  Artykuł 8 [Tron Cesarski]

  1. Tron Cesarski jest elekcyjny.
  2. Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
   1. śmierci Cesarza,
   2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3. trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
   4. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   5. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
  3. Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
  4. Gdy Tron Cesarsju jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
  2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
  3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 2
  4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
  5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
  6. Każdoczesnemu byłemu Cesarzowi Teutonii przysługuje tytuł Cesarza-Seniora

  Artykuł 10 [Odpowiedzialność karna Cesarza]

  Cesarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie za zgodą Senatu wyrażoną w uchwale.

  Rozdział III: Senat
  Artykuł 11 [Senat]

  Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

  Artykuł 12 [Skład Senatu]

  1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
  2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Cesarskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Cesarzowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
   Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

  Artykuł 13 [Kierowanie pracami Senatu]

  1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Cesarza.
  2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
  3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

  Artykuł 14 [Proces ustawodawczy w Senacie]

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Cesarzowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
  2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
  3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Cesarza, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
  4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Cesarzowi do podpisu.

  Artykuł 15 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

  1. Cesarz podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
  2. Cesarz może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
   ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
   groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Cesarstwa
  3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Cesarz podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
   W przypadku, gdy Cesarz nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
  4. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

  Rozdział IV: Władza wykonawcza
  Art. 16 [Organy władzy wykonawczej]

  1. Cesarz jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
  2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Cesarz jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Cesarstwa Teutonii.
  3. Do kompetencji Cesarza należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Cesarz może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

  Art. 17 [Akty wykonawcze]

  1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Cesarza - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
  2. Senat może uchylić edykt Cesarza większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
  3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

  Art. 18 [Rada Cesarstwa]

  1. Cesarz może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Cesarstwa, zwaną dalej Radą.
  2. Cesarz określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
  3. Cesarz może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

  Art. 19 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

  1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Cesarzem urzędami władzy wykonawczej.
  2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.

  Rozdział V: Przepisy końcowe
  Artykuł 20 [Zmiana Konstytucji]

  1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Cesarza, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

  Artykuł 21 [Wejście w życie]

  1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 6 maja 2020
  3. We wszystkich aktach teutońskich Ilekroć przepisy mówią o Królu i Królestwie odnosi się to do Cesarza i Cesarstwa
  4. Obecny Król Teutonii zostaje uznany Cesarzem wybranym na mocy obecnej Konstytucji

 • Wasza Królewska Mość,
  Wysoka Izbo,

  Rozpoczynam debatę nad zatwierdzeniem Dekretu Króla o zmianie Konstytucji. Debata będzie trwała siedem dni, kończąc się 16 listopada.


 • @Joanna-Izabela napisał w Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT:

  1.Prawo Cesarstwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Cesarza i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.

  Zamieniłabym kolejnością:

  1. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  1. Cesarz jest głową Teutonii i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

  Nie brzmi mi to sformułowanie. Wydaje się za bardzo potoczne. Ale nie jestem prawniczką, więc nie wiem, jak to powinno brzmieć prawidłowo.

  1. Cesarz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Cesarstwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

  Jak rozumiem, Cesarz działałby jak Trybunał Konstytucyjny?

  1. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.

  Hum, to dość potężne narzędzie. Może warto byłoby to jakoś bardziej uregulować. Np. poprzez wprowadzanie stanu wyjątkowego w pewnych okolicznościach?

  1. Dekret Cesarza, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.
   3) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
   4) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
  

  Trzeba doprecyzować.

   5) nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
  

  Krótko.

  1. Gdy Tron Cesarsju jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

  A może najstarsza osoba w linii cesarskiej? Albo jakaś inna osoba. Trudno zgadnąć, kto przejmie obowiązki Cesarza w przypadku braku Marszałka...

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.

  Czyli brakuje zapisu odn. rodu cesarskiego? Jeśli chodzi o kandydatow na tron?

  Artykuł 12 [Skład Senatu]

  1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.

  Czyli kto? Nie tutaj należy doprecyzować? Czy Teutończyk czy obywatel?

  Art. 17 [Akty wykonawcze]

  1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Cesarza - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
  2. Senat może uchylić edykt Cesarza większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
  3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

 • Szanowni,
  A może zamienić to na 60 dni od daty ostatniego logowania? A poza tym czy 60 dni to nie za długo? Może 30? Ale to nie wiem jakie inni mają zdanie.


 • Jeszcze raz się do tego odniosę, bo wydaje mi się, że jest do zbyt lekko traktowane. Jeżeli nie będzie wymogu, aby tron cesarski obejmowały wyłącznie osoby z Rodu Cesarskiego i/lub narodowości teutońskiej, doprowadzamy do sytuacji, w której Cesarzem może zostać KAŻDY. Niedobrze mi się robi na myśl, że Cesarzem mógłby zostać KRYPTOGELLOŃCZYK albo co gorsza EXKSARMATA!


 • @Natalia-Helena-von-Lichtenstein-Hergemon napisał w Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT:

  Zamieniłabym kolejnością:

  1. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,

  Nie jest to dobry pomysł, jest to hierarchia aktów prawnych z reala, nie może być tak że nagle coś senatowi się umyśli, zrobi wbrew traktatowi międzynarodowemu i będzie to wiążące. Pozwala to np. na podważenie wszystkiego co zawarliśmy w Unii także wyraz braku szacunku dla naszych sojuszników.

  1. Cesarz jest głową Teutonii i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

  Nie brzmi mi to sformułowanie. Wydaje się za bardzo potoczne. Ale nie jestem prawniczką, więc nie wiem, jak to powinno brzmieć prawidłowo.

  Konstytucje pisał Kwazi, a poprawiał Arcyksiąże wobec tego jestem pewna że sformułowanie jest dobre.

  Jak rozumiem, Cesarz działałby jak Trybunał Konstytucyjny?

  Oznacza to to co zawsze, że jak gellończyk wkradnie się na forum Senatu to jako Cesarzowa mogę go wygonić nazywając gellońską zarazą.

  1. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.

  Hum, to dość potężne narzędzie. Może warto byłoby to jakoś bardziej uregulować. Np. poprzez wprowadzanie stanu wyjątkowego w pewnych okolicznościach?

  Mamy monarchie absolutną już od jakiegoś czasu i wychodzi że ten klimat nam sprzyja, powrót do regulowania raczej spowoduje ponowny burdel w Teutonii. Nie robię niczego ważnego bez zasięgnięcia opinii ludu. Nota bene regulacja już jest bo Senat może uchylić każdy dekret Cesarza. Natomiast to narzędzie pozwoliło mi łatać prawo obecnie - chociażby wykreślając rzeczy sarmackie bez trwającej tydzień debaty w Senacie ( brak tego artykułu spowodowałby też, że nie wiadomo kto by w tym senacie miał zasiadać wiec mielibyśmy ogólny paraliż państwa). Wobec tego prosiłabym o nie ruszanie tego.

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.

  Czyli brakuje zapisu odn. rodu cesarskiego? Jeśli chodzi o kandydatow na tron?

  Pozostawiłam tron elekcyjny na razie, jeżeli wolą ludu zrobić z niego dziedziczny naniosą poprawkę jednak musze wiedzieć ile obecnie teutończyków jest za taką opcją.

  Artykuł 12 [Skład Senatu]

  1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.

  Czyli kto? Nie tutaj należy doprecyzować? Czy Teutończyk czy obywatel?

  Doprecyzowanie znajduje się w ustawach mamy rozróżnienie miedzy obywatelstwem, a funkcją publiczną ta druga jest z definicji węższą. Konstytucja nie ma być aktem doprecyzowującym wszystko, a jedynie szkieletem tego co najważniejsze.

  Chciałabym podkreślić, że obecna Konstytucja jest tym samym aktem co królestwa poza zmiana cesarza i cesarstwa wobec tego stan prawny się nie zmieni. Jedyną jaka rzecz widzę jest właśnie element dziedziczności korony i chciałabym właśnie w tej materii poznać oficjalną opinię wszystkich obywateli.


 • Co do tronu...

  Proponuje aby jednak byl obecny zapis mówiący, iż na tronie może zasiadać wyłącznie członek rodu. Jeżeli żaden z członków rodu nie chciał by lub nie bylo takowego wtedy dopiero wolna elekcja.

  Co do regentury. W przypadku gdy Cesarz nie powolalby regenta to w kolejności 1. Marszalek senatu, najstarszy członek rodu bedacy obywatelem Teutonii i zamieszkujacy w Teutonii potem osoba wskazana przez senat wiekszoscia głosów


 • Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.

  Proponuję zmianę treści na:

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie Teutończycy posiadający obywatelstwo teutońskie.

  Zapobiegawczo, by nie dopuścić do profanacji mandatu elektorskiego przez gellońsko-podobny element i zostawić furtkę dla uhonorowania rodaków aktywnie działających na rzecz Państwa i Narodu.

  Ponadto proponuję wynieść na wokandę kwestię dziedziczności tronu i sprawę tytulatury w zależności od rodowodu władcy. Wiele osób już wypowiedziało się na ten temat poza Senatem.


 • No dobrze więc... na komputerze zdecydowanie łatwiej coś sensownego napisać więc zaczynam.

  Artykuł 7 [Regent]
  
  1. Na czas swojej nieobecności Cesarz powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
  2. Cesarz odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
  **3. Cesarz w momencie powołania określa zakres kompetencji Regenta.**
  
  Artykuł 8 [Tron Cesarski]
  1. Tron Cesarski jest dziedziczny.
  2. Tron Cesarstwa przysługuje wyłącznie członkom Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
  3. W przypadku, w którym żaden członek Cesarskiego Domu nie może, bądź nie chce objąć tronu, w drodze wolnej elekcji wybiera się Lorda Namiestnika pełniącego obowiązki Cesarza. *W stosunku do Lorda Namiestnika stosuje się przepisy jak w przypadku Cesarza.* 
  4. W okresie Panowania Lorda Namiestnika przepisy Art. 8 ust 2, ust 3, ust 4 nie mogą zostać zmienione. W przypadku opróżnienia urzędu przez Lorda Namiestnika wybiera się najstarszego członka Cesarskiego Rodu, który wyrazi wolę objęcia tronu, w przypadku braku stosuje się przepisy jak w Art.8 ust 3 niniejszej Konstytucji.
  5. Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
   1. śmierci Cesarza,
   2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3. trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
   4. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   5. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
  6. Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
  7. Gdy Tron Cesarski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępują go w kolejności następującej: 
   1. Regent ,
   2. Marszałek Senatu,
   3. Najstarszy żyjący i aktywny członek Rodu Cesarskiego, który posiada status obywatela,
   4. Zgłoszony przez Senatora i wybrany przez Senat zwykłą większością głosów mieszkaniec Cesarstwa, który posiada status obywatela.
  

  Ostoją i tradycją Teutonii jest aby Tron Cesarski został dziedziczny, a jedynie w skrajnych przypadkach dochodziło do wolnej elekcji (i to jednorazowo). Nie możemy pozwolić aby w sposób określony w projekcie został wybierany Cesarz ponieważ mogłoby to prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji znanych z historii. Wystarczy przyjrzeć się sytuacji jaka jest aktualnie w Księstwie Sarmacji oraz temu do czego może doprowadzić wolna elekcja (mam przede wszystkim na myśli lata 2012-2019)

  Art 6
  1. Cesarz wydaje Dekrety.
  2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza, przepisu nie stosuje się w przypadku zwierzchnictwa Lorda Namiestnika.
  3. Dekret Cesarza, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.
  

 • Wasza Królewska Mość,

  osobiście uważam projekt za udany i cieszę się że za mojej bytności w Mikronacjach Teutonia godnie myśli o takiej zmianie. Gratuluję!

  @Natalia-Helena-von-Lichtenstein-Hergemon napisał w Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT:

  Zamieniłabym kolejnością:

  dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,

  Jest to zdecydowanie potraktowanie kolejności ważności aktów prawnych. Mimo wszystko zobowiązania międzynarodowe powinny być ważniejsze. A już szczególnie jak chcemy tworzyć taki organizm jak Unia.

  @Natalia-Helena-von-Lichtenstein-Hergemon napisał w Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT:

  Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.

  Hum, to dość potężne narzędzie. Może warto byłoby to jakoś bardziej uregulować. Np. poprzez wprowadzanie stanu wyjątkowego w pewnych okolicznościach?

  Ja tylko przypominam, że ten przepis funkcjonuje od dawna – został wprowadzony przed elekcją Jej Królewskiej Mości i dzięki niemu pod względem prawnym Teutonia stała się wydajna i zaczęła działać.

  @Natalia-Helena-von-Lichtenstein-Hergemon napisał w Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT:

  1. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.

  Krótko.

  Moim zdaniem – całkiem długo. Jak przywódca kraju nie interesuje się nim przez dwa miesiące… To coś jest już nie tak, prawda?

  @Eugeniusz-Maat napisał w Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT:

  Szanowni,
  A może zamienić to na 60 dni od daty ostatniego logowania? A poza tym czy 60 dni to nie za długo? Może 30? Ale to nie wiem jakie inni mają zdanie.

  No właśnie. Pojawiły się głosy nawet że za długo. Według mnie – to jest wartość kompromisowa, zapobiegającą sytuacjom opróżnienia tronu podczas dłuższych urlopów, poważniejszej choroby itp.

  Co do tematu oddanie Tronu w ręce Rodu… Tutaj nie jestem i nigdy nie byłem aż tak przekonany. Uważam, że Teutonią powinien móc rządzić każdy, nawet spoza rodu, jeżeli będzie to dla niej korzystne. Być może słusznym jest faktycznie wprowadzić dodatkowy urząd (regenta? namiestnika? Inaczej?)

  Nie jestem też przekonany co do dziedziczności. Uważam, że Ród nie potrzebuje parytetu i może stawać w elekcji na równo z innymi.

  Co do poprawki @Juarez – nie do końca ją rozumiem. Mógłbyś ją wyjaśnić?


 • Zgłaszam poprawkę którą proszę aby była precedowana jako poprawka, nie traktowana jako autopoprawka

  Artykuł 8 [Tron Cesarski]

  1. Urząd Cesarza Teutonii może piastować wyłącznie członek Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego(Ród Cesarski).
  2. Ustępujący Cesarz Teutonii z rodu cesarskiego może wskazać swojego następcę w akcie abdykacji. W razie braku takiego wskazania wyboru dokonuje Zgromadzenie Elektorów.
  3. W przypadku gdy przed Zgromadzeniem Elektorów nie zgłoszono kandydatury spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 1, Zgromadzenie Elektorów wybiera Lorda Namiestnika pełniącego obowiązki Cesarza Teutonii.
  4. Lord Namiestnik pełni obowiązki Cesarza Teutonii do czasu zgłoszenia się osoby spełniajacej warunek, o którym mowa w ust. 1. Ust. 2 zd. 1 stosuje się odpowiednio.
   5.Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
   1)śmierci Cesarza,
   2)zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3)tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   4)nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.

  6.Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 5 pkt 4 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
  7.Gdy Tron Cesarski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1.W skład Zgromadzenie Elektorów mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
  2.Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
  3.Zgromadzenie Elektorów w przypadku braku następcy zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 5
  4.W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
  5.Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
  6.Każdoczesnemu byłemu Cesarzowi Teutonii przysługuje tytuł Cesarza-Seniora


 • Wasza Królewska Mość,

  tak jak wspominałem wcześniej – osobiście nie jestem przekonany do mechanizmu wskazywania następcy przez ustępującego Cesarza/Lorda Namiestnika. Nie do końca podoba mi się również obowiązek oddania przezeń tronu dla członka rodu.

  Zgadzam się natomiast z zasadą Tron Cesarski dla rodu. Poprawkę w obecnym brzmieniu myślę że byłbym skłonny odrzucić.


 • Wasza Królewska Mość,

  pozostawiam pod rozwagę Waszej Królewskiej Mości alternatywne, następujące podejście do sprawy:

  Artykuł 8 [Tron Cesarski]

  1. Urząd Cesarza Teutonii może piastować wyłącznie członek Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego (Ród Cesarski).
  2. Tron Cesarski jest elekcyjny, wybierany przez Zgromadzeniem Elektorów.
  3. W przypadku gdy Zgromadzeniem Elektorów wyłoni osobę niespełniającej warunnku, o którym mowa w ust. 1, wybrana osoba obejmuje urząd Lorda Namiestnika pełniącego obowiązki Cesarza Teutonii.
  4. Opróżnienie Tronu Cesarskiego następuje wskutek:
   1. śmierci Cesarza,
   2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   4. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
  5. Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 5 pkt 4 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
  6. Gdy Tron Cesarski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.
  7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do urzędu Lorda Namiestnika.

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. W skład Zgromadzenie Elektorów mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
  2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
  3. Zgromadzenie Elektorów w przypadku braku następcy zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 5
  4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
  5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora, bądź obsadzenia urzędu Lorda Namiestnika.
  6. Każdoczesnemu byłemu Cesarzowi Teutonii przysługuje tytuł Cesarza-Seniora

 • @Andrzej-Fryderyk jestem Za poprawka zgłoszoną przez JKW Andrzeja


 • W związku z prawem zgłaszam poprawkę JKW Andrzeja Fryderyka jako swoją alternatywną. Dodatkowo jutro zgłoszę autopoprawkę aktu podstawowego z naniesionymi uwagami. Myślę, że głosowanie powinno obejmować albo za dla 1 poprawki albo za dla drugiej lub przeciwko wszystkim. Natomiast ostateczną decyzje będzie podejmował Marszałek Senatu.


 • Autopoprawka dekretu proszę sprawdzić czy w wersji bazowej już wszystko jest poprawnie:

  Dekret Króla
  o zmianie Konstytucji

  Konstytucja Cesarstwa Teutonii
  Idąc w ślady Hergoliena Wielkigo i Cesarza Jakoba, dumni z ich dokonań i rozkwitu kraju naszego, pamiętając o dziedzictwie i historii jakie nam pozostawili proklamujemy III Cesarstwo Teutonii.
  Jako naród teutoński, kierujący się zasadą lojalności, będziemy bronić naszych wolności, praw oraz ziem.
  Pomni zdarzeń, które doprowadziły do Teutońskiego Maja zwalczać będziemy wszelkie zakusy sił wrogich, wobec Siótr i Braci naszych.
  Na pamiątkę nowego etapu, ustanawiamy niniejszą Konstytucję Cesarstwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka

  Rozdział I: Cesarstwo Teutonii
  Artykuł 1 [Przepis wstępny]

  Cesarstwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

  Artykuł 2 [Prawo]

  1.Prawo Cesarstwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Cesarza i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
  2. Prawo Cesarstwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
  3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień

  Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

  1. Stolicą Cesarstwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
  2. Symbole Cesarstwa Teutonii określa ustawa.

  Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

  1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Cesarz wedle zasad unormowanych ustawą.
  2. Cesarz posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
  3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

  Rozdział II: Cesarz Teutonii
  Artykuł 5 [Rola Cesarza]

  1. Cesarz jest głową Teutonii i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
  2. Cesarz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Cesarstwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

  Artykuł 6 [Dekrety]

  1. Cesarz wydaje Dekrety.
  2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.
  3. Dekret Cesarza, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

  Artykuł 7 [Regent]

  1. Na czas swojej nieobecności Cesarz powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
  2. Cesarz odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
  3. Cesarz może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

  Artykuł 8 [Tron Cesarski]

  1. Tron Cesarski jest elekcyjny.
  2. Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
   1. śmierci Cesarza,
   2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   4. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
  3. Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
  4. Gdy Tron Cesarsju jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
  2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
  3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 2
  4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
  5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
  6. Każdoczesnemu byłemu Cesarzowi Teutonii przysługuje tytuł Cesarza-Seniora

  Artykuł 10 [Odpowiedzialność karna Cesarza]

  Cesarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie za zgodą Senatu wyrażoną w uchwale.

  Rozdział III: Senat
  Artykuł 11 [Senat]

  Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

  Artykuł 12 [Skład Senatu]

  1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
  2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Cesarskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Cesarzowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
   Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

  Artykuł 13 [Kierowanie pracami Senatu]

  1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Cesarza.
  2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
  3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

  Artykuł 14 [Proces ustawodawczy w Senacie]

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Cesarzowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
  2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
  3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Cesarza, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
  4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Cesarzowi do podpisu.

  Artykuł 15 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

  1. Cesarz podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
  2. Cesarz może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
   ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
   groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Cesarstwa
  3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Cesarz podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
   W przypadku, gdy Cesarz nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
  4. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

  Rozdział IV: Władza wykonawcza
  Art. 16 [Organy władzy wykonawczej]

  1. Cesarz jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
  2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Cesarz jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Cesarstwa Teutonii.
  3. Do kompetencji Cesarza należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Cesarz może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

  Art. 17 [Akty wykonawcze]

  1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Cesarza - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
  2. Senat może uchylić edykt Cesarza większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
  3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

  Art. 18 [Rada Cesarstwa]

  1. Cesarz może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Cesarstwa, zwaną dalej Radą.
  2. Cesarz określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
  3. Cesarz może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

  Art. 19 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

  1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Cesarzem urzędami władzy wykonawczej.
  2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.
  3. W przypadku niewywiązania się przedstawicieli władzy wykonawczej z obowiązków o których mowa w art. 19 ust. 2 niniejszej konstytucji, wnoszącemu interpelacje przysługuje skarga do Cesarza.
  4. Cesarz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi może odebrać uprawnienia przedstawicielowi władzy wykonawczej, co do którego skarga została złożona.

  Rozdział V: Przepisy końcowe
  Artykuł 20 [Zmiana Konstytucji]

  1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Cesarza, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

  Artykuł 21 [Wejście w życie]

  1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej konstytucji traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 6 maja 2020
  3. Ilekroć w aktach prawa teutońskiego mowa o Królu lub Królestwie rozumieć się przez to powinno odpowiednio Cesarza lub Cesarstwo
  4. Obecny Król Teutonii zostaje uznany Cesarzem wybranym na mocy obecnej Konstytucji

 • Pozwolę sobie na krótkie kilka zadań w temacie tak ważnej zmiany. Nie jest tajemnicą jak postrzegam ten pomysł, widzę jednak że nie ma teraz opcji by go nie wprowadzić w życie. Zawsze będę uważał że tytuł Cesarza należy się jednej osobie Jakobowi. Dla mnie zmiana na sprawi że Teutonia będzie bardziej Fajniejsza niż jest obecnie.

  Artykuł 8 [Tron Cesarski]

  1. Tron Cesarski jest elekcyjny.

  *To ja mam pytanie, jak to w końcu ma być ? Tron Cesarski ma być tylko dla Rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego czy o niego mogą się ubiegać też Obywatele Teutonii w świetle naszych przepisów.

  Uważam że prawo do zasiadania na Tronie i ubieganie się o niego powinno być zagwarantowane dla wszystkich naszych obywateli, w naszej historii był tylko jeden monarcha spoza Rodu Cesarskiego. I o zgrozo nie było to złe panowanie, wiem bo pamiętam 🙂 Zawsze mieliśmy szczęście do Dobrych Monarchów- Dlatego namawiam by prawo do zasiadania na tronie było zagwarantowane dla obywateli KT a nie tylko Rodu.*

  Artykuł 21 [Wejście w życie]
  4. Obecny Król Teutonii zostaje uznany Cesarzem wybranym na mocy obecnej Konstytucji

  W mojej ocenie w obecnej sytuacji mimo ogromnego szacunku, jakim darzę naszą Królową oraz jej charyzmy i splendoru jaką ją otacza. Uważam i proszę aby jej wybór został potwierdzony przez Zgromadzenie Elektorów. W końcu jesteśmy państwem prawa i tak ważny wybór powinien być tak uhonorowany przez Obywateli KT.


 • Po zwróceniu uwagi przez Arcyksięcia ponowna poprawka:

  Dekret Króla
  o zmianie Konstytucji

  Konstytucja Cesarstwa Teutonii
  Idąc w ślady Hergoliena Wielkigo i Cesarza Jakoba, dumni z ich dokonań i rozkwitu kraju naszego, pamiętając o dziedzictwie i historii jakie nam pozostawili proklamujemy III Cesarstwo Teutonii.
  Jako naród teutoński, kierujący się zasadą lojalności, będziemy bronić naszych wolności, praw oraz ziem.
  Pomni zdarzeń, które doprowadziły do Teutońskiego Maja zwalczać będziemy wszelkie zakusy sił wrogich, wobec Siótr i Braci naszych.
  Na pamiątkę nowego etapu, ustanawiamy niniejszą Konstytucję Cesarstwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka

  Rozdział I: Cesarstwo Teutonii
  Artykuł 1 [Przepis wstępny]

  Cesarstwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

  Artykuł 2 [Prawo]

  1.Prawo Cesarstwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Cesarza i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
  2. Prawo Cesarstwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
  3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień

  Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

  1. Stolicą Cesarstwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
  2. Symbole Cesarstwa Teutonii określa ustawa.

  Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

  1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Cesarz wedle zasad unormowanych ustawą.
  2. Cesarz posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
  3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

  Rozdział II: Cesarz Teutonii
  Artykuł 5 [Rola Cesarza]

  1. Cesarz jest głową Teutonii i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
  2. Cesarz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Cesarstwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

  Artykuł 6 [Dekrety]

  1. Cesarz wydaje Dekrety.
  2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.
  3. Dekret Cesarza, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

  Artykuł 7 [Regent]

  1. Na czas swojej nieobecności Cesarz powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
  2. Cesarz odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
  3. Cesarz może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

  Artykuł 8 [Tron Cesarski]

  1. Tron Cesarski jest elekcyjny.
  2. Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
   1. śmierci Cesarza,
   2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   4. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
  3. Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
  4. Gdy Tron Cesarsju jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

  Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

  1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
  2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
  3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 2
  4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
  5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
  6. Każdoczesnemu byłemu Cesarzowi Teutonii przysługuje tytuł Cesarza-Seniora

  Artykuł 10 [Odpowiedzialność karna Cesarza]

  Cesarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie za zgodą Senatu wyrażoną w uchwale.

  Rozdział III: Senat
  Artykuł 11 [Senat]

  Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

  Artykuł 12 [Skład Senatu]

  1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
  2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Cesarskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Cesarzowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
   Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

  Artykuł 13 [Kierowanie pracami Senatu]

  1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Cesarza.
  2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
  3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

  Artykuł 14 [Proces ustawodawczy w Senacie]

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Cesarzowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
  2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
  3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Cesarza, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
  4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Cesarzowi do podpisu.

  Artykuł 15 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

  1. Cesarz podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
  2. Cesarz może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
   ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
   groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Cesarstwa
  3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Cesarz podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
   W przypadku, gdy Cesarz nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
  4. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

  Rozdział IV: Władza wykonawcza
  Art. 16 [Organy władzy wykonawczej]

  1. Cesarz jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
  2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Cesarz jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Cesarstwa Teutonii.
  3. Do kompetencji Cesarza należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Cesarz może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

  Art. 17 [Akty wykonawcze]

  1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Cesarza - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
  2. Senat może uchylić edykt Cesarza większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
  3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

  Art. 18 [Rada Cesarstwa]

  1. Cesarz może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Cesarstwa, zwaną dalej Radą.
  2. Cesarz określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
  3. Cesarz może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

  Art. 19 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

  1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Cesarzem urzędami władzy wykonawczej.
  2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.
  3. W przypadku niewywiązania się przedstawicieli władzy wykonawczej z obowiązków o których mowa w art. 19 ust. 2 niniejszej konstytucji, wnoszącemu interpelacje przysługuje skarga do Cesarza.
  4. Cesarz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi może odebrać uprawnienia przedstawicielowi władzy wykonawczej, co do którego skarga została złożona.

  Rozdział V: Przepisy końcowe
  Artykuł 20 [Zmiana Konstytucji]

  1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Cesarza, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

  Artykuł 21 [Wejście w życie]

  1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej konstytucji traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 6 maja 2020
  3. Ilekroć w aktach prawa teutońskiego mowa o Królu lub Królestwie rozumieć się przez to powinno odpowiednio Cesarza lub Cesarstwo
  4. W dniu wejścia w życia Konstytucji Król Teutonii staje się Cesarzem Teutonii

 • Wasza Kròlewska Mość,
  Wysoka izbo,

  Rozpoczynam głosowanie nad Zatwierdzeniem Dekretu o Zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii. Głosowanie będzie trwało trzy dni, kończąc się z dniem dwudziestego listopada. Głosujemy Za, Przeciw lub Wstrzumujemy się od głosu. Dekret znajduję się powyżej.
  @Teutonia


 • Glosuje Za.