Ustawa Senatu Cesarstwa Teutonii o Tytułach Szlacheckich oraz Arystokratycznych i Ziemiach Lennych


 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo,

  Po przeprowadzonej w tym temacie dyskusji, przedstawiam projekt Ustawy o Tytułach Szlacheckich oraz Arystokratycznych i Ziemiach Lennych. Zapraszam do zapoznania się i dalszej dyskusji.

  Ustawa Senatu Cesarstwa Teutonii
  o Tytułach Szlacheckich oraz Arystokratycznych i Ziemiach Lennych

  Art. 1. [Postanowienia ogólne]

  Ustawa określa zasady:

  1. Nadawania tytułów szlacheckich i arystokratycznych.
  2. Nadawania ziem lennych.

  Art. 2. [Pojęcia]

  Ilekroć w uchwale mowa o:

  1. Gnieździe Rodowym – należy przez to rozumieć zarejestrowaną prawnie instytucję gromadzącą Majątki i Lenna przekazane przez Członków Rodu do wspólnego zarządu przez Zarządcę Gniazda Rodowego.
  2. Heroldzie – należy przez to rozumieć urzędnika wyznaczonego przez Koronę do zarządzania Lennami Koronnymi oraz Majątkami należącymi do Korony.
  3. Koronie - należy przez to rozumieć Cesarza Cesarstwa Teutonii oraz Lenna Koronne należące do Cesarstwa Teutonii.
  4. Lennie Koronnym – należy przez to rozumieć lenno nadawane przez Koronę.
  5. Lennie Niekoronnym – należy przez to rozumieć lenno nadawane przez Suwerena.
  6. Majątku - należy przez to rozumieć nieruchomość: pozyskiwaną za środki pieniężne, niezwiązaną z herbem ani tytułem szlacheckim, o nazwie dowolnie nadanej przez nowego właściciela. Posiadanie Majątku pozwala posiadaczowi na posługiwanie się nazwiskiem z przedrostkiem "von" według wzoru von+nazwa majątku.
  7. Suwerenie – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do nadawania lenna niekoronnego lennikom, będącą Arystokratą z tytułem Herzog lub Erzherzog oraz posiadającą co najmniej 5 lenn koronnych.

  Art. 3. [Tytuły Szlacheckie i Arystokratyczne]

  Społeczeństwo Cesarstwa Teutonii dzieli się na:

  Mieszczaństwo
  a. Mieszkaniec - osoba zamieszkująca Cesarstwo Teutonii, nie posiada obywatelstwa, Majątku ani Lenna.
  b. Obywatel – osoba, która uzyskała obywatelstwo Cesarstwa Teutonii, nie posiada Majątku ani Lenna na terenie Cesarstwa Teutonii.
  c. Herr/Herrin – osoba, która posiada obywatelstwo Cesarstwa Teutonii oraz co najmniej jeden Majątek. Przysługuje jej prawo do posługiwania się nazwiskiem z przedrostkiem "von" według wzoru von+nazwa majątku.

  Szlachta Niższa
  d. Knappe – osoba posiadająca 1 Lenno Niekoronne oraz prawo głosu w Senacie o mocy 1.
  e. Edler/Edle – osoba posiadająca 2 Lenna Niekoronne, prawo głosu w Senacie o mocy 1.
  f. Ritter/Ritterin – osoba posiadająca 3 Lenna Niekoronne, prawo głosu w Senacie o mocy 1. Osoba uprawniona do czasowego posługiwania się herbem Suwerena.

  Szlachta Wyższa
  g. Baron – osoba posiadająca 1 Lenno Koronne, prawo głosu w Senacie o mocy 2.
  h. Graf - osoba posiadająca 2 Lenna Koronne, prawo głosu w Senacie o mocy 2.
  i. Prinz - osoba posiadająca 3 Lenna Koronne, prawo głosu w Senacie o mocy 2. Osoba uprawniona do posługiwania się własnym herbem.

  Arystokracja
  j. Fürst - osoba będąca dotychczas członkiem Szlachty Wyższej przez co najmniej 3 miesiące, posiadająca więcej niż 3 Lenna Koronne, posiadająca prawo głosu w Senacie o mocy 3, uprawniona do posługiwania się własnym herbem. Osoba, która nie posiada żadnego Lenna Niekoronnego.
  k. Herzog - osoba posiadająca więcej niż 5 Lenn Koronnych, prawo głosu w Senacie o mocy 3, uprawniona do posługiwania się własnym herbem, nieposiadająca żadnego Lenna Niekoronnego, uprawniona do nadawania Lenna Niekoronnego jako Suweren.
  l. Erzherzog - osoba posiadająca więcej niż 5 Lenn Koronnych, prawo głosu w Senacie o mocy 3, uprawniona do posługiwania się własnym herbem, nieposiadająca żadnego Lenna Niekoronnego, uprawniona do nadawania Lenna Niekoronnego jako Suweren oraz zakładania Gniazda Rodowego.

  Art. 4. [Herold]

  1. Korona może powołać na drodze dekretu dowolnego obywatela na urząd Herolda.
  2. Do obowiązków Herolda należy:
   a. Dbanie o stan Lenna Koronnego i Majątków Koronnych,
   b. Rozwiązywanie sporów dotyczących Lenna i Majątków,
   c. Nadawanie w imieniu Korony nowych Lenn Koronnych,
   d. Sprzedaż lub powierzanie w zarząd Majątków Koronnych,
   e. Oddawanie w licytację zadłużonych Majątków,
   f. Odbieranie zadłużonego i niespłaconego Lenna Koronnego.

  Art. 5. [Lenno Niekoronne]

  1. Suweren ma prawo nadawania posiadanego przez siebie Lenna dowolnego Obywatelowi.
  2. Aby nadać lenno Suweren powinien złożyć w Zamku Cesarskim wniosek o nadanie Lenna Niekoronnego i Tytułu Szlacheckiego wybranemu Obywatelowi.
  3. Suweren powierzając Lenno niekoronne nadaje Lennikowi prawo głosu w Senacie o mocy 1.
  4. Lennik Niekoronny ma obowiązek dbać o powierzone mu Lenno oraz rozwijać je.
  5. Lennik Niekoronny ma obowiązek stawić się do walki w razie mobilizacji wojskowej pod sztandarem Suwerena.
  6. Suweren zobowiązuje się do spłaty zadłużenia ciążącego na powierzonym Lennikowi Lennie Niekoronnym, jeżeli Lennik jest niewypłacalny.
  7. Suweren ma prawo odebrać Lennikowi zadłużone Lenno.
  8. Jeżeli Suweren nie jest w stanie spłacić zadłużonego Lenna, powraca ono do zasobów Korony.
  9. Osoba, która utraci Lenno z powodu niewypłacalności, spada w hierarchii tytularnej, jeżeli nie spełnia wymagań związanych z posiadaną ilością Lenna.
  10. Osoba stająca się Arystokratą musi oddać Lenna Niekoronne Suwerenowi.
  11. Lenna Niekoronne nie podlegające sprzedaży ani licytacji.
  12. Nazwa Lenna Niekoronnego pochodzi od pobliskiej nazwy geograficznej.
  13. W przypadku utraty lub zrzeczenia się obywatelstwa Lenna Niekoronne powracają do zasobów Suwerena, a były Lennik traci prawo głosu w Senacie i adekwatnie staje się jedynie członkiem grupy społecznej Mieszczaństwo, chyba, że posiada Lenna Koronne.

  Art. 6. [Lenno Koronne]

  1. Korona ma prawo nadawania Lenna Koronnego dowolnemu Obywatelowi.
  2. Korona nadaje Lenno Koronne i Tytuł Szlachecki lub Arystokratyczny w formie dekretu.
  3. Lennik Koronny ma obowiązek dbać o powierzone mu Lenno oraz rozwijać je.
  4. Lennik Koronny należący do Szlachty Wyższej ma obowiązek stawić się do walki w razie mobilizacji wojskowej pod sztandarem Korony.
  5. Lennik Koronny należący do Arystokracji staje się dowódcą wojsk pod swoim sztandarem i ma obowiązek stawić się wraz ze swoimi Lennikami do walki w razie mobilizacji wojskowej.
  6. Korona ma prawo odebrać Lennikowi zadłużone Lenno.
  7. Osoba, która utraci Lenno z powodu niewypłacalności spada w hierarchii tytularnej, jeżeli nie spełnia wymagań związanych z posiadaną ilością Lenna.
  8. Osoba stająca się Arystokratą musi oddać Lenna Niekoronne Suwerenowi.
  9. Nazwa Lenna Koronnego pochodzi od pobliskiej nazwy geograficznej.
  10. Lenna Koronne nie podlegają sprzedaży ani licytacji.
  11. W przypadku utraty lub zrzeczenia się obywatelstwa Lenna Koronne nie zostają odebrane Lennikowi, ale były Lennik traci prawo głosu w Senacie.

  Art. 7. [Gniazda Rodowe]

  1. Arystokrata o Tytule Erzherzog ma prawo założyć Gniazdo Rodowe.
  2. Aby założyć Gniazdo Rodowe Erzherzog powinien złożyć do wniosek w Zamku Cesarskim o Założenie Gniazda Rodowego.
  3. Majątkami i lennami gniazda rodowego dysponuje Założyciel.
  4. Założyciel może przekazać funkcję Zarządcy Gniazda Rodowego tymczasowo dowolnemu Członkowi Rodu lub oddać tę funkcję innemu Członkowi Rodu o tytule Arystokratycznym Erzherzog.
  5. W przypadku realiozy lub zrzeczenia się lub utraty obywatelstwa przez Zarządcę Korona może powierzyć funkcję Zarządcy Gniazda Rodowego tymczasowo dowolnemu Członkowi Rodu.
  6. Majątki w ramach rodu mogą być sprzedawane, oddawane do dyspozycji tymczasowej na zasadach umowy oraz przekazane.
  7. Członek Rodu należący do Mieszczaństwa lub Szlachty Niższej może otrzymać maksymalnie 3 Lenna Niekoronne z Gniazda Rodowego, chyba, że posiada już Lenna Niekoronne z innego źródła.
  8. W przypadku wydziedziczenia lub realiozy nadane wcześniej Lenna i Majątki wracają do zasobów Gniazda Rodowego.

 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo,

  Rozpoczynam debatę nad projektem Ustawy Senatu Cesarstwa Teutonii o Tytułach Szlacheckich oraz Arystokratycznych i Ziemiach Lennych. Debata będzie trwała pięć dni, kończąc się z dniem 07 lutego.

  @Teutonia zapraszam do dyskusji.


 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo,

  W związku zakończeniem terminu debaty, debatę zamykam i rozpoczynam głosowanie nad Ustawą Senatu Cesarstwa Teutonii o Tytułach Szlacheckich oraz Arystokratycznych i Ziemiach Lennych. Głosowanie będzie trwało pięć dni, kończąc się z dniem 13 lutego.

  @Teutonia


 • Wysoka Izbo,

  niestety, z różnych względów nie wypowiedziałem się w debacie. Podoba mi się chęć ruszenia tematu, nie do końca jednak jego forma prawna – wydaje mi się strasznie skomplikowana. Wobec czego wstrzymuję się.


 • Skoro to mój projekt, to chyba wypada zagłosować za 😛


 • Głosuje Za i zapraszam resztę izby do zabrania głosu


 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo
  po przeczytaniu powyższego projektu, głosuję ZA.