Zatwierdzenie dekretu o zmianie konstytucji CT


 • Nie będę się rozpisywała, wiadomo o co chodzi. Treść aktu poniżej:

  Artykuł 1 [Cesarstwo Teutonii]

  1. Cesarstwo Teutonii jest niepodległym państwem przyjaznego prawa, które ze szczególną uwagą chroni wolność i teutonizm.
  2. Stolicą Cesarstwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
  3. Prawo Cesarstwa Teutonii stanowią w następującej hierarchii:
   a) niniejsza Konstytucja,
   b) zawarte przez Radę Cesarstwa umowy międzynarodowe,
   c) dekrety Rady Cesarstwa,
   d) uchwały Rady Cesarstwa i decyzje członków Rady Cesarstwa,
   e) pozostałe akty prawa, wydawane z w zakresie upoważnienia aktu prawa wyższego rzędu,
   f) normy teutońskiego prawa zwyczajowego.

  Artykuł 2 [Rada Cesarstwa]

  1. Na czele Cesarstwa Teutonii stoi Rada Cesarstwa składająca się z Cesarza, a także z dwóch Namiestników Cesarskich.
  2. Cesarz przewodniczy Radzie Cesarstwa i kieruje jej działaniami.
  3. Namiestnicy Cesarscy wybierani są w powszechnym, bezpośrednim i tajnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni przez obywateli teutońskich, z wyłączeniem Cesarza, na trzymiesięczną kadencję.
  4. W chwili objęcia urzędu Namiestnikom Cesarskim przysługuje prawo wyboru w porozumieniu z Cesarzem terytorium przypisanego do ich urzędu.
  5. W przypadku niedokonania wyboru Namiestników Cesarskich lub opróżnienia ich urzędów Rada Cesarstwa składa się z odpowiednio mniejszej liczby członków.
  6. Cesarz może powoływać i odwoływać Regenta, określając obowiązki które Regent przejmuje.

  Artykuł 3 [Kompetencje Rady Cesarstwa]

  1. Rada Cesarstwa:
   a) stanowi powszechne prawo, w tym zawiera umowy międzynarodowe i wydaje dekrety,
   b) wyznacza kierunek polityki wewnętrznej i zewnętrznej,
   c) odbiera obywatelstwo teutońskie, tytuły szlacheckie i arystokratyczne oraz lenna koronne.
  2. Rada Cesarstwa decyduje większością 2/3 głosów w jawnym głosowaniu trwającym nie mniej niż 3 dni, przy czym głosowanie może być skrócone jeśli dalsze głosy nie wpłyną na wynik głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Cesarza.
  3. Umowy międzynarodowe, dekrety oraz uchwały podpisuje w imieniu Rady Cesarstwa Cesarz, a w razie niemożności złożenia przez niego podpisu inny członek Rady Cesarstwa.
  4. W przypadku gdy Rada Cesarstwa składa się wyłącznie z Cesarza ust. 2 i 3 nie stosuje się.

  Artykuł 4 [Kompetencje Członków Rady Cesarstwa]

  1. Cesarz:
   a) nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne,
   b) ustanawia ogólnopaństwowe ordery,
   c) nadaje ogólnopaństwowe odznaczenia i ordery,
   d) nadaje lenna koronne.
  2. Każdy z członków Rady Cesarstwa:
   a) nadaje odznaczenia i ordery z zastrzeżeniem ust. 1,
   c) nadaje obywatelstwo teutońskie,
   d) stwierdza utratę obywatelstwa teutońskiego na skutek jego zrzeczenia się,
   e) egzekwuje przepisy prawa na terenie Cesarstwa Teutonii,
   f) podejmuje działania w zastępstwie innych organów, niewymienionych w niniejszej Konstytucji.
  3. Cesarz może przekazać wykonywanie części swoich uprawnień innemu członkowi Rady Cesarstwa.

  Artykuł 5 [Tron Cesarski]

  1. Tron Cesarski jest elekcyjny w obrębie Cesarskiego Rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
  2. Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
   a) śmierci Cesarza,
   b) zrzeczenia się Tronu przez Cesarza,
   c) odwołania Cesarza.
  3. Gdy Tron Cesarski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany – lub kolejno Namiestnik Cesarski wedle liczby uzyskanych głosów, obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne wedle starszeństwa stażu.
  4. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
  5. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 7 dni od opróżnienia tronu.
  6. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 5 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
  7. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
  8. W przypadku braku możliwości wyboru Cesarza stosownie do ust. 1 Tron może zostać objęty przez osobę spoza Cesarskiego Rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego. Przysługuje jej tytuł Namiestnika Cesarstwa i pełni obowiązki Cesarza z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2 pkt b.

  Artykuł 6 [Uprawnienia Obywateli Teutońskich]

  1. Obywatele teutońscy, z wyłączeniem Cesarza, w powszechnym i bezpośrednim głosowaniu trwającym co najmniej 5 dni mogą:
   a) uchylić umowę międzynarodową – większością 2/3 głosów,
   b) odwołać Cesarza – większością 2/3 głosów,
   c) uchylić lub zmienić akt prawa inny niż konstytucja i umowa międzynarodowa – większością ponad połowy głosów,
   d) odwołać Namiestnika Cesarstwa – większością ponad połowy głosów,
   e) odwołać Namiestnika Cesarskiego – większością ponad połowy głosów.

  Artykuł 7 [Zmiana Konstytucji i przepisy przejściowe]

  1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona dekretem Rady Cesarstwa, podlegającym zatwierdzeniu większością 2/3 głosów przez obywateli teutońskich w powszechnym i bezpośrednim głosowaniu trwającym co najmniej 5 dni.
  2. Z dniem 19 marca 2021 roku niniejsza Konstytucja wchodzi w życie, a traci moc Konstytucja z dnia 22 listopada 2020 roku.
  3. W mocy pozostają dotychczasowe dekrety Króla, dekrety Cesarza oraz ustawy Senatu, które traktuje się na równi z dekretami Rady Cesarstwa, a także akty prawa wykonawczego. Ilekroć w aktach prawa teutońskiego mowa o Królu lub Królestwie rozumie się przez to odpowiednio Cesarza lub Cesarstwo.

 • Symbolicznie zaczynam debatę na trzy dni, bo już dyskutowaliśmy nad projektem. Jak ktoś chcę jeszcze coś powiedzieć, to zapraszam.

  @Teutonia


 • Ze względu na to, że już raczej omówiliśmy co trzeba. Na moją prośbę proszę o skrócenie debaty i przejście do głosowania.


 • Na prośbę Jej Cesarskiej Mości skracam debatę i zaczynam głosowanie. Będzie ono trwało trzy dni, kończąc się z dniem 9 marca. Głosujemy za, przeciw lub się wstrzymujemy z głosowaniem. @Teutonia


 • Wasza Cesarska Mość
  Wysoka Izbo
  Głosuje Za.


 • Wasza Cesarska Mość,
  Wysoka Izbo.
  Po dokładnym przeczytaniu i przeanalizowaniu niniejszego projektu dekretu,
  głosuję ZA jego przyjęciem .


 • ZA.


 • Jestem za.


 • Jestem za.


 • Senat zatwierdził dekret


 • Konstytucje opublikowano


 • Jak również ze względu na zbliżające się wybory prosze się zapoznać z zasadami w następnym tygodniu zrobię odpowiedni wątek na zgłoszenia